Puntos 1 y 1.1

Clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en español con un tamaño de 3,28 KB

 
TEMA 10
os fundamentos da civilizacion grega
-Os gregos aumentaron e difundiron por todo o mediterraneo os progresos culturais herdados dos seus veciños:os cretenses,os fenicios e os pobos do crecente fertil
-
Entre a herdanza cultural destaca:economia productora,sociedade escravista e a escritura.Acontecimientos proporcionados polos gregos:democracia,filosofia e teatro.
-Ocupaban o sur da peninsula Balcanica,costa de asia menor,e as illas dos mares exeo e xonico,.Este espazo caracterizouse polo relevo accidentado por altas montañas e profundos vales,vexetacion pobre,debido ao clima seco e caluroso.
-Estas caracteristicas fisicas dificultaron no desembolvemento da actividade agricola,desembolvieron comercio maritimo.
-O territorio montañoso illaba unas rexion doutras,impedian formar una unidade politica comun organizaronse por Cidades-estado independentes chamadas POLIS,con sistemas propios de goberno.Polis destacados:atenas e esparta en Atica e Laconia,Focea e Mileto en Asia menor,e Rodas Samos e LEbos nas iillas do Exeo.
-Os grogos sentianse unidos por unas mesmas lenguas e culturas,por isto celebraban festas panhelenicas.ONde reunianse gregos de todos os territorios.
-A vicilizacion grega desemvolve entre o seculo x ao ll a.c,amplo´periodo de tempo onde se produciron numerosos e importantes cambios economicos,sociais e politicos diferenzanse distintas etapas na historia de grecia ata a conquista romana:epoca arcaica,helenistica e clasica.


1.1 AS CIVILIZACIONS PREHELENISTICAS
-o nome de helenos e una denominacion asiganada polos gregos dados asi mesmo porQue o seu territorio se chamaba Helade.
-a civilizacion grega foi o resultado da achega dos distintos pobos:Aqueos,dorios,xonicos e eolios.
-considerase civilizacion prehelenica a cretense e a micena(aqueos),desembolvemento nos anos entre 3000 e o 1200 a.c,Os aqueos acabaron coa civilizacion cretense cara o ano 1400 a.c e crearon una nova importante civilizacion co centro en Micenas na rexion do peloponeso.
-A sociedade micena caracterizabase pola sua organizacion en tribos na que predominaban una aristocracia guerreira Sobre una maioria de campesiños,artesans,comerciantes e escravos.
-Economia agricola e gandeira,a sua proximidade a costa favoreceu o comercio maritimo,os gregos realizaron un importante labor de intermediarios,entre oriente y occidente.
comerciaban con metais,tecidos,perfumes,marfil e ceramicas.
-Existian artesans Que transformaban as materias primas que importaban.
-Cada territorio estaba gobernado por un rei,cobrador de tributos aos campesiños,nas aldeas habia un conselleiro de cidadans encargado de organizar os labores agricolas e artesanais.
-a nova invasion dos dorios ocupou o ano 1200 a.c toda a peninsula grega puxo fin a cultura micena.moitos aqueos fuxiron as costas de Asia menor.Aqui iniciase a epoca da decadencia a IDade escura (1200a.c ao 800a.c)