Adequació, coherència, cohesió

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,44 KB

 

L'adequació és la propietat per la qual un text s'adapta ala situació de comunicació en què es produeix i respon a la intenció de l'emissor amb èxit. Un text adequat ha de reunir 2 condicions:
-El llenguatge s'ha d'ajustar al nivell de formalitat adient, tant pel que fa al vocabulari com a altres estructures lingüistiques.
-L'estructura general del text ha de respondre al tipus de text que millor s'adiqui amb la intenció comunativa de l'emisor en cada cas.
La coherència és la propietat per la qual un text conté una informació de qualitat i ben organitzada.
- Seleccionar les idees del text. cal tenir clar des de el primer moment el tema que dóna unitat i sentit al text i, en conseqüéncia, selecciona les ides que vols trasmentre.
-Organitzar les idees. El text ha de segir un ordre  de manera que les diverses idees s'han encadenat i han d'anar ocupant el lloc més adient en el desenvolupament.
La cohesió és el propietari per la qual les parts que formen un text estan ben travades mitjançant els recursos gramaticals que permeten separar i relacionar enunciats i oracions
- Les refèrencies a elements anteriorment esmentats sense anar-los repetint al llarg del text.
- les pauses i l'entonació i els signes de puntuació per separar els diferents enunciats o oracions que componen un text.
-Els conectors, que ellacen oracion i enunciats

Entradas relacionadas: