Aminata

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

 

Llenguatge:capacitat que tenim de comunicar-nos es a dir de transmetre coneixements,ordres..Funcions del llenguatge:emotiva(visca!),conativa(compte!),fàtica,estètica,referencial i metalingüística(utilitza la llengua per parlar de la llengua. Significat:el concepte o imatge mental que tens de una paraula. Significant:la escriptura de la paraula. Context situacional: conjunt heterogeni de factors i de circumstàncies extralingüístiques que escolten lacte comunicatiu i que tenen un pes decisiu en la significació del missatge. Dístic:element lingüístic que assenyalen el lloc el moment o les persones duna situació comunicativa,de manera que el referent del díctic es decidit per la situació comunicativa específica. Díctics personals:pronoms personals,possessiu, morfemes verbals de persona. Díctics específics:On en produeix l'acte comunicatiu. Díctics temporals: moment en el que es produeix l'acte comunicatiu. Sinonímia el mateix significa,però s'escriuen diferent. Polisèmia:Significat semblant,mateix so i s'escriuen igual(serra de fuster i serra de muntanya).Homonímia:tenen diferent significat però es pronuncien i escriuen igual(ric de adjectiu i ric de v. riure).Homofonia:diferent significat però tenen el mateix so(vents-béns).Homografia: diferent significat però s'escriuen igual(poder de verb i poder de nom).Paronímia:diferent significat però s'escriuen semblant(impecable- implacable).Vulgarismes:mot col·loquial no normatius que no es consideren adequats per a una comunicació culta. Barbarismes:elements lingüístics no admesos que resulten de la interferència d'una altra llengua.
Exemples de pronominalitzals: Ha contribuït a la causa ecològica(hi ha contribuït),Han pensat en coses molt estranyes(hi han pensat),Vaig trobar escapçat el càntir(hi vaig trobar el càntic),El televisor a quedat engegat(el televisor hi ha quedat),L'esteve es delegat de curs(l'Esteve ho es),Diu que ja es a l'altra punta(diu que ja hi es),Això si que es fàcil de solucionar(això si que ho es),Aquest home sempre somia despert(aquest home sempre hi somia),Negaren el perdo a les seves filles(els el negaren)...C.D: -SN definit(el,la,els,les)Han prohibit aquest producte(L'han prohibit)-SN indefinit(en)Han prohibit molts productes(N'han prohibit molts)-Neutre:això, allò(ho)Han prohibit això(ho han prohibit)Han prohibit anar amb cotxe(ho han prohibit) /// C.I --SPrep=a+SN (li,els)Han demanat permís a l'alcaldessa(li han demanat)Han demanat permís a les professores(els han demanat permís)///C.R.V--SPrep=de+SN(en)Ja s'ha adonat de l'error(ja se n'ha adonat)-SPrep=a,en,amb,per+SN (hi)Va negar-se a aclarir la qüestió(va negar-s'hi)Es va convertir en la millor oradora(s'hi va convertir)//C.C -SAdv(hi)Escriu malament(hi escriu)-SpPrep(hi)No troba oli a la cuina(no hi troba)//CPred-Sadj(hi) La carn es veu passada(la carn s'hi veu)//Atribut-SAdj,L'empresa es alacantina(l'empresa ho es)-SPrep,L'empresa es d'Alacant(l'empresa ho es)-SN,L'empresa es jutgessa(l'empresa ho es)

Entradas relacionadas: