Anabolisme heteròtrofs

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,89 KB

 

Anabolisme:és la via constructiva del metabolisme, la ruta de síntesi de molc. complexes a senzilles. 2 estapes A. heteròtrof:molc. organiques senzilles a molc. organiques complexes com el midó, greixo o proteïnas.Té com a objectiu la síntesi de macromolècules (reserva energetica)A. Autotrofs:és el pas de mol. inorgàniques (H20, CO2,NO3-) a molc. senzilles com glucosa, glicerina. Són éssers k fabriquen la seva mattèria orga. a partir de materia inor. segons el tipus de font: A.Fotosintetica:La fuente de energia es la luz.A. Quimiosintetixa:La fuente de energia es la reacciones.  Fotosíntesi:Conversió d'energia lluminosa en enrgia química i keda emmatzemada en molc. orgàniques. Es possible grácies als pigments fotosintètics, capaces de: Captar energia lluminia i utilitzar-la per promocionar electrons fins a transferir-los a altres subs. I de recuperar els electrons perduts, per dues possibles vies. H20?2H+2é+½02 (fotosintesi oxigènica ex: plantes algues i cianobacteris) // H2S?2H+2é+S (fotosintesi anoxigènica o bacteriana ex: bacteris porprats i verds de sofre viuen en aigües sulfurades). os pigmentos fotosinteticos són moleculas k suelen tener doble enlaces conjugados (resonancia). La resonancia es una delocalizacion , k no sabes adonde estan. Hay una molecula capaces de dar i recoger gracias a un donador. 3 cosas k puede hacer la luz al intereaccionar en la materia: 1-Agitar-la termicamente2-Promocionar electrones a un nivel superior, 3-ionizar molecular.

Aparell fotosintèctic: Fotosistemes, cadena transportadora d'é i ATP-sintetsa.

Fotosistemas= antena (complex captador) + centro de reacció.Antena: És un grup de pigment (clorofil·la ?,?,aratenoides). Centro de reacción: pigmento diana, capaç de trasferir é al primer acceptor d'é i de repasar-los del primer donador d'é. Los pigmentos del fotosistema són xantofiles, clorofilas i carotenos en algunos casos ciclobilina. En la clorofilas hay dos componentes: alcohol graso (citosol), Tretrapilorrico (nucleo). // EN les plantes superiors actuan dif: 1-Fotosistema I (PSI) o clorofil·la p700. No trenca la molecula d'aigua. (xk la molc. diana puede captar = o inferior a 700) . 2- Fotosistema II (PSII) o clorofil·la p680 (xk puede captar fotones igual o inferior a p680). Trenca la molec. d'aigua per reposar els é perduts pel pigment diana consigue k el H20 se descomponga en O2, en protones i é

Fotosintesi dels compostos del carboniEn el cloroplastos se realitza sintesis de compostos de C,N y S. Formula:6CO2+12H2O+ energia lluminosa ? C6H12O6+6 O2La fase lluminosa necessita luz para su desarrollo i la fase oscura no necessita luz. Pero sin la luminosa no hai fase fosca. La luminosa incluye 2 transportes de é la acíclica  d'é i cíclica d'é.

Fase lluminosa acíclica: Processos: 1. Fotòlisi d'H2O: H2O?½O2+2H++2é.Comença amb PSII. provoca l'exitació del pigment, y perd tant é com fotons ha absorbit. Els é passen al primer acceptor i suerten del fotosistema y pasan a la plastoquinina (PQ). Es produeix la hidòlisi de molc. H2O (fotòlisi de l'H2O) duu a terma a la cara interna de la membrana dels tilacoides. 2. Fotofosforilació de l'ADP: ADP+ Pi ?ATP+H2O La (PQ)rep 2 é, s'activa i capta 2 protons de l'estroma. kuan transfereix é al complex de citocroms b-f, introdueix els dos protons al tilacoide. Es resol, segons la hipòteso quimioosmòtica de Mitchel, amb la sortida de protons  x mitjà dels enzims ATP-sintetases, amb l'estroma.(fotofosforilació de l'ADP. 3. Fotoreducció del NADP+: NADP++2H++2é?NADPH+H+PSI perd 2 é k passen al primer acceptor i a la ferredoxina (Fd). Els é perduts són reposats per la plastiocianina (citocrom b-f) El blanç energètic de la fase lluminosa acíclica és: Per cada NADP+ es redueix 2 protons i es necessita la fotòlisi d'una molc. d'H2O.

Fase lluminosa cíclica:Intervé PSI. La finalitat de la fase és solucionar el dèficit d'ATP obtingut en la face acíclica per poder dur a terme la fase fosca posterior. La fase cíclica es produeix kuan s'il·lumina amb llum de longitud d'ona superior a 680nm. Els fotons incideixen al PSI alliberen é k arriben a la (Fd), k passara a un citocrom b6 i aquet a la (PQ) k capta 2 protons. La PQ cedeix els 2 é al citocrom f i s'introdueix al interior del tilacoide.

 Els pigments fotosintèctics i l'absorció de la llum:La clorofil·la ?, k absorbeix llum de ? a 683nm i la clorofil·la ? k n'absrobeix a 660nm. Els carotenoides són isoprenoides i absorbeixen llum de 440nm. Pot ser: els carotens (vermells) i les xantofil·les (groguenques). Les ficocianines (blanques) i ficoeritrines (vermell).

 La fase fosca o biosintèctica: A la fase fosca es fixa el CO2 amb ATP i el NADPH obtingut a la fase lluminosa. Aquet procés es gracies a l'estroma dels cloroplasts, Rep el nom de cicle de Calvin i comporta 4 subfases: Fixació del CO2, reduccio del CO2 fixat, regeneració de la ribulosa-1-5-difosfat i síntesi de productes.

Fotoresporació i ruta de Hatch-Slack En ambients càlids i secs, amb estromes tancats, l'enzim ribulosa-difosfat-carboxilasa-oxidasa actua com oxidasa i destrueix la ribulosa-1,5-difosfat (5C) arribant a reduir en un 50% la capacitat fotosintèctica de la planta. Per evitar el procés, en moltes plantes tropicals es fa servir la ruta de Hatch-slack C4.

C4tenen 2 tipus de cloroplasts de la beina k envolta els feixos conductors i del mesòfil. Al mesòfil la molc. acceptora del CO2 és PEP i l'enzim la fosfoenol-piruvat-carboxilasa.

Quimiosíntesi Es realitza  exclusivament en bacteris i en lloc de fer servvir NADPH es fa servir el NADH. 2 fases: 1r fase: L'oxidació de sebstància inorgàniques severix per produir ATP. Una part de l'ATP s'utilitza per a obtenir NADH mitjançant un transport invers . 2n fase: Les vies mtaboliques coincideixen amb les de la fase fosca de la fotosíntesis. El CO2 s'incorpora a traves del cicle de Calvin.

Factors k influeixen la fotosíntesi la temperatura, la concentració CO2, la concentració O2, la intensitat lluminosa i l'escassetat d'aigua.

Entradas relacionadas: