Atomos 3º de la ESO tercero de la Eso

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

Particules que formen els atoms: Al ineterior de tots els atoms hi ha una o mes particules carregades negativament, que van ser anomenades electrons.
Tots els atoms pertanyen a algun element quimic. Per a representarlos se utilitza el simbol
zaX : el nombre atomic, Z indica els protons. El nombre massic A indica el nombre de protons mes el de neutrons. Isotops: se anomenen isotops els atoms que tenen el mateix nombre de protons i diferent de neutrons . Ions: es frequent que quan els atoms dels diferents elements quimics es combinen per formar un compost ho facen guañant o perdent electrons. -quan un atom perd electrons adquireiz carrega positiva i es converteis en io positiu o catio. -quan un atom guaña electrons adquireiz carrega negativa i es converteixen en un io negatiu o anio.
Radioactivitat: La perdua de algunes paticules es la
radioactivitat. -el trencament del nucli per formar altres nuclis mes menuts es la fissio nuclear. - la unio del nucli de dos atoms pero formar un nucli mes gran es la fussio nuclear.
Quan els atoms de un element sofreixen un de aquests procesos es converteixen en atoms de un element quimic diferent.
simbols: a: amb poc poder de penetracio. -B amb poder de penetracio mitja. -r amb un elevat poder de penetracio.
Els residus radioactius: Son molt perillosos, petites quantitats de residu poden emetre radiacio perillosa per a la salut humana. -Son molt Duradors: alguns continuen emetent radiacio durant milers de añs.
Models atomics: Thomson: suposa que el atom era com una gran masa de carrega positiva i entre aquesta carrega havien de situarse els electrons. Model puding de panses. Rutherford: determina que el atom esta format per un nucli molt menut i una escorça. al nucli hi ha concentrada una carrega positiva i quasi tota la massa; a la escorça se situen els electrons que giren al voltant del nucli. Bohr: va establir que els electrons de la escorça atomica giraven al voltant del nucli descrivint nomes certes orbites circulars. Els electrons se organutzen en capes i en cada capa tenen una energia determinada per aixo les capes reben el nom de nivell de energia.
Aplicacions dels isotops radiactius: -com a font de energia. -centrals termiques nuclears que utilitzen el urani i plutoni. -piles de llarga durada. -en investigacions i experiments cientifics. -determinacio de la antiguetat de les troballes. -verificacio de obres de art. -marcadors quimics. -investigacions forenses. -en medicina. -com am metode diagnostic. -radioterapia.
quan sumem o restem als atoms sole varien els electrons. els protons i neutrons NO

Entradas relacionadas: