Cast

Clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 
Les maquines electriques de CA
-Les maquines sincrones son motors i generadors on el corrent del bobinatge inductor qe necesiten els es subministrat per una maquina independent en forma de corrent continu.
-Les maquines d’induccio s’utilitzen nomes com a motors i el corrent del bobinatge inductor els es subministrat per induccio magnetica.
-Diferencies entre maquines de CC i CA:la ubicacio de les bobines induides i inductores es diferent en funcio del tipus de maqina ,-en les maquines CA no hi ha cap connexio electrica entre el rotor i l’estator.-les de Cano tenen col.lector
Motors de CA sincrons
-estructura interna-estator:format per una carcassa exterior i una peça interior en forma de corona on hi ha tallades unes ranures on s’instalen tantes ranures com fases.els mes utilitzats son els motors trifasics qe tenen 3 bobinatges aillats entre ells a l’estator.cada bobinatge esta connectat en fase d’un sistema altern trifasic i colocat dins de la carcassa de manera qe hi hagi un desfasament entre ells de 120 graus electrics.els bobinatges son llargs pq es fa un tipus de trenat a la paret interior, respectant la posicio de 120graus electrics de desfasament entre bobines
-rotor:format per un conjunt de barrs de coure o alumini colocades en forma de cilindre i unides pels seus extrems amb uns anells metalics, te dues parts:,les bobines qe ara funcionen com a inductor,es bobinen en sentit longitudinal i estan conectades entre elles de manera qe creen pols nord i sud alternatius i els anells de fregament qe son dos anells metalics qe envolten un dels extrems de l’eix pero qe estan aillats entre ells.cadascun dels enrotllaments qe hi ha al rotor esta conectat electricament amb un dels anells.Mitjançant unes escombretes es posa en contacte un anell amb el pol negatiu de la maquina qe ofereix el CCi l’altre anell amb el pol positiu ,Aixi el Acriba a totesles bobines del rotor encara qe aqest estigi girant, i independentment de la seva velocitat.
-Funcionament:els motos de CA sincrons necesiten un CCqe circuli pels bobinatges del rotor(inductor) i un CA qe circuli pels bobinatges de l’estator (induït).cadascun dels corrents crea un camp magnetic la interaccio dels cuals provoca un moviment giratori del rotor on la circulacio del CC pels seus enrotllaments qe provoca un camp mgnetic.Aqest camp te un valor constant pq es creat per un CC i la seva direccio i sentit es determinen per la regla del tirabuixo.En l’estator,un bobinatge bifasic o trifasic crea un camp magnetic giratori ,si estan aprop els dos camps salinien, com tambe o fan dos imants ,pero com qe el camp de l’estator esta girant ,el camp magnetic del rotor i el propi rotor giren tractant d’atraparlo.
-velocitat de rotacio del camp magnetic giratori o velocitat de sincronisme
El camp fa una volta sencera dins de l’estator de la maqina per a cada cicle electric del corrent qe se li aplica.les maqines bipolars consten d’un pol nird i un pol sud,pero les maqines de CA reals tenen les seves bobines estatoriqes distribuides en una mena de trenat a causa de la manca d’espai, hi ha un desfasament de 120graus electrics entre bobines.Dins l’estator es creen 4 pols i dos electroimanes, aqestes maqines es diuen quadripolars, pq el rotor sigi arrosegatuna volta sencera els pols de l’estator han de girar mitra volta.Els motors de CAtreballen a velocitat constant pq son alimentats per una frecuencia constant.
-inversio del sentit de gir: per canviar el sentit basta canviar la conexio entre dues bobines de l’estator
-Arrencada dels motors sincrons,tres metodes:-reduir la velocitat del camp electric de l’estator,es fa disminuir la velocitat de sincronisme fins qe sigi prou baixa perqe el rotor s’enganxi i es va augmentant progressivament per acelerar el rotor-utilitzar un motorn extern per acelerar el rotor fins a la velocitat de sincronisme ,una vegada el rotor a accelerat fins arribar a la velocitat de gir, el motor extern es desconecta i la velocitat del rotor cau fins qedar enganxat al camp giratori-utilitzacio de bobinatges esmorteits,consisteix a montar unes barres a les cares del rotor i conectarles entre elles, en cirtcircuit

Un motor sincron amb bobinatges esmorteidors es pot engegar tot sol i el motor cal qe no estigi carregat per arribar mes a proa de la velocitat de sincronisme,tambe es mes estable,quan gira a la velocitat de sincronisme no hi ha tensions induïdes a les barres dels bobinatges esmorteïts.

Entradas relacionadas: