Cata 1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 
adecuacio: intel·ligibilitat--que s'entengui....tema i proposit--tema(especialitzat o mes general).proposit comunicatiu (conversar,explicar,convençer...)....el canal--llengua oral i llengua escrita.l'oralitat permet el·lipsis..l'escrit exigeix fer explícit el context situacional...grau de formalitat--tractament personal(tu,voste,vos...)...l'ambit de la comunicació--us d'un determinat gènere textual. coherencia: quantitat d'informació--un text ha de tenir estrictament la informació necesaria...quatitat d'informació... l'estructura-- els paragrafs: cada paragraf ha de desenvolupar un aspecte del tema de que tracta el text i ha d'estar relacionat amb els altres paragrafs...cohesio: conexio de paragrafs i frases. els paragrafs han d'estar relacionats pel sentit i pels connectors...entonacio i puntuacio--entonacio: modalitat de l'oració, l'emfasi, l'acabament de les parts i el final del text; puntuació: signes de puntuació indiquen els diversos apartats de l'escrit i regulen la relació entre els diferents grups de mots de cada oració...relació semantica-- conjunt de paraules relacionades semanticament- sinonims, antonims, hiperonims i hiponims;; per evitar la repetició d'una mateixa paraula utilitzem la pronominalització, l'el·lipsi, la substitució lexica, etc...correlació temporal-- els verbs han de mantenir una correlació lògica durant tot el text.. correcció linguistica: morfosintaxi: un bon text ha d'evitar els anacoluts, frases embolicades, deformacions de paraules, mala puntuació,etc... el lexic: cal evitar els termes imprecisos o massa generals, els barbarismes i les formes col·liquials considerades incorrectes per la normativa...la pronunciacio i l'ortografia: pronunciacio-cal articular correctament els sons, vocalitzar i fer les corbes melodique pertinents..ortografia-un bon text ha de cumplir les regles ortografiques..la presentacio: domini de la veu: cal utilitzar un volum de veu adecuat, fer les pauses i les entonacions per marcar les parts del text i fer atractiu el discurs..la cal·ligrafia i la disposicó: un text ha de ser totalment llegible i ha de cumplir les normes basiques que fan referencia als marges, els titols, els paragrafs, etc...el format: alguns documents administratius exigeixen formats caracteristics que cal respectar...l'estil personal: riquesa i precisio lexica: la qualitat del text es demostra amb l'ús de mots especifics, la variació i la genuïnitat...la variació sintactica: la qualitat sintactica es demostra a traves de la redaccio fluida, la variacio de connectors, l'us d'aposicions...recursos retorics: la utilitzacio de recursos retorics ens permetra elaborar textos literaris,en els cuals te una gran importancia l'estil personal, els recursos retorics tambe s'utilitzen en els textos amb finalitat persuasiva...l'originalitat: la practica constant permet a l'emissor aconseguir un to peculiar i un estil propi.

Entradas relacionadas: