Catala 2 tri. 1 par.

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,8 KB

 

Text i les seves propietats: Competència lingüística: coneixer les regles de construcció per fer oracions. Competència comunicativa: coneixement destrategies per contruir textos. Text: unitat comunicativa que respon una intenció. Té lobjectiu de convencer, unitat completa de comuniació, senuncia en un context, te una estructura. Propietats textuals: Adequació: fa que el missatge sadapto a la intenció i situació, te els diferents factors: Destinatari( encapçalament), Situació( context del tema), Tema (de que tracta), Canal oral o escrit. Coherència: propietat que assegura la unitat de sentit del text, cal una bona selecció, organització i esctructuració. Tema i Rema: Tema: informació coneguda, allò de que es parla, punt de partida de la idea. Rema: informació nova, allò que es diu del tema, aportació dinformació al tema. Perquè les idees es desenvolupin coherentment en el text cal la progessió temàtica i es divideix en: Progessió lineal ( tema reprès pel rema precedent) Progressió constant (reprenen i completen el tema inicial), Progressió de tema derivat( dun gran tema es desgranant aspectes parcials). Estructuració del text: les idees expresades en paràgrafs permeten visualitzar millor el text i les seves idees les cuals no son igual dimportants i tenen diverses estructures. Estructura inductiva ( exposició particular duna tesi) Estructura deductiva( causes i conseqüències) Estructura circular( sintesi de linductiva i deductiva) Estructura succesiva( fets per ordre cronològic) Cohesió: el text ha de constituir una unitat amb lligams entre oracions i paraules. Connexió lèxica i semàntica: substituir paralules per: sinonimia, hiperonimia, perifrasis, trops, hiponimia etc. Connexió gramatical: Dixi: elements amb situació extralingüística i són despai, temps i persona. Anàfora: represa dun element aparegut abans en el text. Anàfora pronominal: cas priviligiat de lanàfora. Adverbis: significat ocasional. Catàfora: relació entre 1 element i 1 que apareixerà més endevant. El·lipsi: eliminació delement conegut aparegut abans. Connectors textuals: tenen 2 funcions principals: Estructurar el text i estructurar idees. 2 mecanismes de cohesió són la definització i la actualització.Romania i llengües romàniques: el terme Romània primer tenia un sentit polític i lingüístic, avui en dia Romània és: conjunt de terres que al formar part de limperi romà avui es parla una llengua derivada del llatí, és a dir, una llengua romànica. Romània perduda són les terres on va parlarse llatí i Romània nova on parlen aquesta llengua sense cap invasió romana. Llengües romàniques: castellà, català, francès, italià etc. Llengües embrionàries: aragonès, gascó, asturlleonés etc. Llatí vulgar: sutilitzava en àmbit col·loquial, permeable a les innvacions germàniques i que sapartaven de la norma del llatí clàssic. Factors de la fragmentació de la Romània: Substrat ( llengua abans dels romans), Procedència dels colons ( diferències entre ells), Intensitat de la romanització ( no va ser igual ), Superstrat ( aportacions lingüístiques posteriors). Divisió de la Romània: Divisió de la Romània: Occidental: gal·loromànic(català, francès), iberoromànic: ( castellà, portuguès ) Oriental: (italià, romanès). Text expositiu: vol transmetre una info relacionada amb un aspecte de la realitat o de la ficció i es caracteritza per ser: clar, ordenat, objectiu, didàctic, comprensible, amb criteri, sense valoracions personals, causes i conseqüències del text. Tipus: Textos expositius divulgatius: informen amb llenguatge entenedor sobre un tema dabast general i sadrecen a un públic ampli. Textos expositius especialitzats: informen sobre aspectes que requereixen coneixements elevats. Classificació : Introducciió (presentació), desenvolupament (informació), conclusió( valoració). O depenent de la relació de la info: Cause/efecte (fet i conseqüències), cronologia (ordre temporal). Recursos lingüístics: Lèxic (mots monosèmics, selecció de lèxic, neologismes), Morfosintaxi (3a persona, oracions atributives), Connectors (ordre, contrast, addició, causa/condició/finalitat, reformuladors, exemplificadors).

Entradas relacionadas: