Ciencias 3-8

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

 
Estassada: tècnica forestal que cal aplicar correctament, tallar alguns compostos del bosc, conservar el arbres amb més valor, i eliminar altres especies llenyoses. Altra causa de degradació es la pastura dins del bosc. La gestió de Sol: factors que afectes son la elevada producció de residus, la contaminació amb fertilitza’ns i pesticides, l’erosió... Aquets fenòmens representen un problema per la medi ambient i per a l’esser humà.Les mesures per frenar la erosionabilitat dels sos van encaminades generalment a modificar les característiques de sol o la forma del terreny i a intentat que els efectes de la pluja siguin menors. Algunes conservacions de sol poden ser:· Mantenir el sol amb vegetació·Fer coincidir e sentit de les llaurades amb es corbes de nivell del terreny, per tal de disminuir l’escoltament superficial de ‘aigua i evitar l’erosió · Bancals per evitar l’erosió hídrica· Evitar retrocés de barranc, la construcció de dics· Fer repoblacions forestals·Abandonar cultius en zones marginals, transformant-los en zones de pastura estable.· Contra l’erosió eòlica, la instal·lació de barreres vegetals· Construir murs de contenció en indrets on hi haguí perill d’esllavissades i despreniments·Fer una planificació urbanística adequada.Desenvolupar espais naturals protegits.·Evitar l’ús abusiu de fertilitza’ns i plaguicides de frenar la contaminació dels sòls.Transformació del paisatge:Diferents causes:·Pels progressos geològics interns son el vulcanisme, els sismes o el orògens.· Pels processos geològics externs com l’aigua el glaç o el vent.· Per la vegetació ha anat cobrint el sol amb els arbres i plantes de tota mena·Per l’acció de la humanitat que ha modificat el paisatge amb les seves construccions, com habitatges, carreteres, ports...Paisatge: e conjunt d’elements geogràfic d’un territoris, tant si son abiòtics, biòtics com antròpics.·Paisatge rural: no ha estat modificat per l’humà.·Paisatge humanitzat: atròpic ha actuat i per tant ha modificat els elements naturals afegint la natura components adients.·Paisatge rural: es un paisatge poc transformat.·Paisatge agrari: es un tipus de paisatge més transformat que l’anterior·Paisatge urbá: paisatge totalment modificat respecte del medi natural, amb pobles, ciutats, urbanitzacions i grans vies de comunicació.·Paisatge industrial: es dóna el segle XIX amb la industrialització.

Entradas relacionadas: