Circuits

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,27 KB

TECNOLOGIA 1

Els plastics es poden definir com un conjunt de materials sintectics d'origen organic fasilment emotlables amb calor i presio.Estan constituits per elements sencills.MOnomers>Polimeritzacio>Macromolecula

Segons la seua composicio estructural

Termoplastics-Son aquells plastics que es poden tornar a emmotalar.

Termoestables-Son aquells plastics que no es poden a tornar a  emmotlar

Elastomers-son materials artificials obtinguts per sintesi quimica

SEGONS L'ORIGEN

Plastics naturals per exemple que tenen de origen la fusta i el conton pel,Plastics artificials se sintetitzen mitjançant procediments quimics i s'obte del petroli cru

FABRICACIO DEL PLASTIC

La gansa-serveix de base sobre la qual s'obte el plastic

Carregues-Tenen la misio de millorar les propietats dels plastics

Colorants-Per a obtindre color.

Tecnica de Mecanitzacio

Es poden utilitzar ferrementes tant com a metall com a fusta,pero la velocitat de tall a de ser regulada pel material.

Tecnica d'unio

Poden unirse mitjansant adesius ,per cohesio..pero tots no poden unirse per els mateisos medis que els altres

Tecnica de plegat i corbat

En el plegat sutilitzen plastics termostables perque els termostables poden tornarse a calfarse i tornarse a etmotlar

 Tecnologia 2

 -L'energia es pot definir com la capacitat per produir un treball que generalment,produeix canvis o tranformacions en els cossos.

 L'alternador:es l'operador que genera corrent altern.Te dues parts lestator i el rotor

 -CAPTACIO TERMICA:Instalacio dessalinitzadora:La calor del Sol produeix l'evaporacio de l'aigua del mar,que es condensa i precipita en el canal.D'aquesta manera s'obtenen per separat aigua dolça i sala."METODE PASIU"

-COLECTOR SOLAR PLA: Esta format per una canonada amb forma de serpenti per la qual circula l'aigua.Aquesta canonada es pinta de negre per tal que absorbisca millor la radiaccio solar.Aquesta sistema s'utilitza per aclimitasar`pisicines" METODE ACTIU"

INTALACIO ELECTRICA

ICP:Aquest aparell el instala la compañia administraora i es dispara cuant superes la potencia controlada"Interruptor de Control Potencial"

PIA:Aquest interruptor es dispara cuant es produeis en un sector de la casa un curtcircuit o una sobrecarrga."Pequeño Interruptor Automatico "

L'interruptor diferencial:Controla en tot moment el corrent que entra i el que ix,si en algun moment hi ha un contacte accidental el diferencial es dispara i protegeix al usuari

IGA:Interruptor General Automatic

TEMA 3

Un circuit electric es un conjunt d'operadors de tal forma que permeten el pas del corrent electric.

Generador:Subministra l'energia electrica acomulada a la pila o genera del dinamo al circuit

CondUctors:Materials que uneixen els demes elements i permet el pas del corrent

Aillants:Materials que impedeisen el pas del corrent electric

Receptors:Son elements que transformen l'energia electrica en altre tipus de energia

Elements de maniobra:Son operadors que permeten governar a voluntat de la instalacio

Elements de proteccio:Son elements que tenen per misio protegir la instalacio

Entradas relacionadas: