Connector

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,9 KB

 
O.Juxtaposades: enllaçads signes puntuació, dpenen dl principal. O.Coordinades: mateix nivell sintàctic, tots podn ser o.simples independents. -Copulatives-> unides mb ls nexes(i/ni) -Disjuntives-> unides mb nexes (o/o bé../ara...ara...) -Adversatives: unides pls nexes(però/sinó/sinó que..) O.Subordinades: relació jeràrquica ntre oració principal i ls proposicions. -Subordinades substantives. -Subordinades Adjectives o d relatiu. -Subordinades adverbials: Propies/circumstancials (CCL/T/M) Impròpies: causals,finals,concessives,condicionals,comparatives,consecutives.
Subordinades completives: introduides x Que. Fsintàctica de subj,CD,CN,Atrib, CRVo (el marc va dir que arribaria tard)
Subordinades Substantives d'Infinitiu: no introduides x cap nexe/connector. infinitiu precedit x A/DE. mateixa funcions sintàctiques q ls completives. (el marc va dir de quedar abans)   Subordinades Substantives de Relatiu: introduides x prnoms relatius. igual FS + CI/CC d proposició principal. Subordinades Substantives Interrogatives: proposició introduida x oracio interrogativa. FS= CD.
Subordinades Adjectives: inserides x pronom relatiu.(qui,què,que i on, el qual...) a qui, a que... FS= connector oracional/antecedent(principal) Adjectives especificatives: delimiten/qualifiquen el nom(antecedent) Adjectives explicatives: afegeixen info al nom, apareixen entre comes i el que subs el qual. Adjectives de participi: sense pronom relatiu. participi valor adjectival/adverbial.
Subordinades Adverbials: subordinades circumstàncials/pròpies: inserides pls adverbis quan/on/com. tambe locucions/conjuncions adverbials. FS= CC (participi,gerundi,infinitiu)
Subordinades adverbials impròpies: relació lògica d significat mb oració principal. -Causals: xpressen causa,motiu,raó d la principal verb en indicatiu i nexes(perquè/ja que)  -Finals: xpressen objectiu i finalitat dl principal. verb subjuntiu. -Concessives: xpressen contrarietat tot i q no impedeix q s'acomplexi oració principal. -Condicionals: nexe(si) "si em busques em trobaràs" -Comparatives: estructura d comparativa, nexes(son més...que, menys-...que. -Consecutives: xpressen conseqúència d la principal. nexes tan que, de manera que...

Adequació: adaptació dl text a la situació d comunicació. nivell formalitat, tipus d text-> adient a la intenció comunicativa(conversa,narració,descripció,exposició...) -Coherència: selecció/organització idees q constitueixen el text, estructura de fons. -Cohesió: disposició dls enunciats/oracions duns text, distingir diferents idees, es facin xplícites ls relacions entre elles. elements text(pronons, sinònims) pauses i entonació, signes puntuacio, connectors. -Correcció: normes fonètiqes,ortogràfiqes,morfològiqs, sintàctiques i lèxiques. -Presemtació: gestualitat, modulació veu, convencions d'edició, polidesa, marges,espais en blanc, separació paràgrafs,títols, subtítols..)
Estructura: ex. narració-> plantejament, nus,desenllaç. exposició-> introducció,desenvolupament,conclusió. argumentació-> hipòtesi,tesi, arguments, proposa confirmació/refús.  -Distinció de diverses parts presentades ordenadament. -Representació gràfica dls parts, dif paràgrafs. -Encaix entre aquestes parts, mb puntuació i connectors/mots d'enllaç.
Connectors: -Oracionals: relació dif parts oració (perquè, permet explicar relació causa i efecte n oració) -Textuals: relació oracions o paràgrafs sencers. (en conclusió, paragraf seguent resultat argumentació paragrafs anteriors) D'obertura: introduir tema.(L'objectiu principal, ens proposem exposar, aquest escrit tracta de, ens adrecem a vosè per..<-introduir / Pel que fa a, amb relació a , el punt seguent tractaq de, refereix a, un altre punt és, una altra questió es... <-tractament nou tema.
Continuitat: afegir info, aclariment, matís,distinció. (afegir info-> a més, a més a més, endemés, així mateix, tanmateix, altrament, d'altra banda, de manera paralela, deixant de banda...) aportar detaills-> x exemple, n'és una bona mosta, en particular, en cas de, a saber. Fer èmfasi dun aspecte-> cal insistir, el més importatn, convé destacar, la idea central) Introduir aclarimetn-> és a dir, o sigui, això és, en altres paraules, dit d'una altra manera, en efecte, d'una banda... de l'altra, al contrari, en canvi) D'ordenació: ordre expositiu/temporal/espacial. (ordre expositiu-> d'entrada, per començar, la sèrie oberta en primer, segon lloc.. en darrer, últim lloc, terme, finalment, per acabar.  Ordre temporal-> abans, anteriorment,al mateix temps, simultaniament, més endavant, més tard. -Ordre espacial-> a dalt, a baix, més amunt, sobre, sota, davant, darrera, de cara, a la dreta, a l'interior, al mig, enfora, a prop, lluny, a tocar. Tancamet: resumir,recapitular,conclure. -Resumir-> en resum, resumint, recapitulant, en poques paraules, breument, en conjunt, en síntesi. Conclure-> en conclusió, a tall de conclusió, per tot plegat, així donsc, en definitiva, comptat i debatut.
Un text sense conectors-> l'estructuració de ls idees es fa evident al receptor. poden seguir més facimlent el fil conductor del text, idees coherentment. connectors precedits pausa signe puntuacio, comes,

Entradas relacionadas: