Contabilitat

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,53 KB

 
ACTIU Actiu NO Corrent Inmobilitzat intangible, Inmo.material, Inversions inmobiliariesInversions Financeres a ll/t .Actiu Corrent Existències, Realitzable: (clients, deutors, HP deudora..) Efectiu i altres líduids equivalents (Bancs, caixa) PASSIU Patrimoni Net (capital, reserves, PIG) Passiu NO Corrent (tot ll/t) Passiu Corrent (tot c/t, HP creditora). PMME = PMaprovisionament + PMfabricació + PMvenda + PMcobrament. Indica el nº de dies que triga l'empresa en realitzar el cicle productiu. Rotació (n) =  Flux total del període/Mitja existencia del període. na = Consum anual de materies primeres/mitja d'estoc de matèries primes PMa= 365/na. nf = (consum de mat. prim + gastos directes de frabricació+amort / mitja d'estoc de prod. inacabats. PMf =  365/nf. nv = (CD de producció + gastos generals)/mitja d'estoc acabats. PMv = 365/nv. nc = (costos ventes + marge Bº) / mitja del saldo dels crèdits comercials PMc= 365/nc PM MF = PMM - PMpagaments. Indica el nº de dies que triga l'empresa en recuperar els diners.

PiG Ingressos d'explotació: import net de la xifra, augment de les existències de productes, altres ingressos.- Despeses d'explotació: Consum, Despeses de personal, Reducció d'existències de productes, Dotacions per amortitzacions, Altres = BAII. BAII - Interessos = BAI. BAI - IS = BN. Ràtios Disponibilitat Disponible/Passiu corrent. Tresoreria:(Realitzable+Disponible)/Passiu corrent. Liquiditat: Actiu corrent/Passiu corrent. Solvència: Actiu Real/Deutes. Endeutament: Total deutes/Total patrimoni net i Passiu. Estructura: Passiu corrent/Total Deutes. FM = AC-PC FM = PF- AnC Rendibilitat R.econòmica: BAII/Total Actiu R. Financera: BN/Fons propis Rendibilitat de Vendes: BAII/Vendes

Entradas relacionadas: