Costos fixes

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

COSTOS FIXES/VARIABLES
Cal determinar els costos que te l'empresa durant el seu proces productiu:
-costos fixes:independents del nivell de produccio (lloguer, maquina)
-costos variables:depenen del nivell de produccio (materies 1eres, treball)
costos totals de l'empresa
Ct(costos totals)= Cf(costos fixes)+Cv(costos variables)
costos mitjans de l'empresa
Cm(costos mitjans)= Ct(costos totals) dividit entre Q(nivell de produccio)
COSTOS DIRECTES/INDIRECTESC.directes: assosiats a la produccio de cada producte (mat 1eres,salari dels treballadors que participen directament en la produccio del producte)
C. indirectes: afecten al proces productiu i no es pot assignar a cap producte en concret (lloguer local,comercials,transport,manteniment,seguretat,administratiu)
FULL COSTING/DIRECT COSTING

Full costing
cost materies 1eres + cost ma d'obra + %(lo dice en el ejercicio) + costos generals de l'empresa
dividido entre la producció (tambien lo dice en el ejercicio)
Direct costing
cost materies 1eres + cost ma d'obra dividit entre la produccio.
Cost produccio unitari
Cd(costos directes) + % + Ci(costos indirectes) dividit entre Q(nivell de produccio.

Llindar de produccio
l'empresa valora si es mes convenient produir un component necesari com a materia 1era o comprar-lo a un proveidor.en molts casos per estalvi de costos s'encarrega a un proveidor el subministrament del material, aquest proces es conegut com externalitzacio de costos.
Q*= Cf(costos fixos) dividit entre P(cost total de compra) – Cv(costos variables unitaris)
Lindar de rendibilitat o punt mort
es la cuantitat de produccio venuda a partir de la qual es comença a obtenir beneficis
Q*= Cf(costos fixes) dividit entre P(preu de venda) – Cv(costos variables unitaris)

Funcio de direccio de la produccio
combinar uns factors de produccio segons una tecnologia especifica(treball,capital)
per obtenir un producte(be o servei)
dirigeix el departament de produccio
-gestionar els objectius//planificar tot el proces//controlar els resultats
elements determinants del departament de produccio
-empresa tingui suficient capacitat productiva//demanda del producte suficient//entorn economic favorable
Logistica integral
es un sistema que ajuda a gestionar la produccio per mantenir la competitivitat en el mercat.
Gestiona,planifica i controla l'aprovisionament de materials,emmagatzematge,el transport,la distribucio i la qualitat.
Qualitat a l'empresa
conjunt de caracteristicas i especificacions tecniques que defineixen un producte.Per millorar la qualitat en els productes de l'empresa cal millorar la produccio.
-materies primeres//maquinaria//instalacionsDepartament de produccio

Funcio productiva:Totes les activitats que permeten fabricar un be o prestar un servei utilitzant :Materies primeres//maquinaria e instal·lascions//ma d’obra.

Funcions del departament de producció:Fer el producte(FABRICACIO)aprovisionament(proporcionen els materials, sel·leccionen proveidors)//Emmagatzaematge//Control de qualitat.

Factors productius: materies primeres/ treball/maquinaria e instal·lacions capital.

Sectors de producció: Primari,secundari,terciari.

La tecnología.

Factors de produccio -->Producte: Cada producte te associcada una tecnología diferent i ames un mateix producte es pot fer amb diferents tecnologies.les empreses destinen una part dels recursos en millorar les tecnologies productives , inversio R+D+I (recerca+desenvolupament+innovacio)

Segons el proces pot ser: manual-mecanitzacio-automocio el producte sera en serie(cotxe) o individuals( armari “ es fa a mida, no tots iguals”).

La funcio de produccio relaciona els factors productius treball (L) i Capital (K) amb el producte obtingut. L=treball(treballadors) K =capital (maquinaria)  F =Productivitat o rendiment  Q=produccio (quantitata del producte quea conseguim)

Productivitat del treball:

Fl=Q/L (prodducio entre N. de treballadors)

Productivitat del capital:

Fk=Q/K ( Produccio entre el num de maquines)

Productivitat= Valor de la produccio( E que guanyes amb la venda del producte)/ total del cost de la produccio( Els E que tas gastat en treball, maquinaria i produccio)

Concepte rendiment o productivitat: Relacio entre la qualitat produida I la quantitat de factors productius utilitzats.

Entradas relacionadas: