Diversitat cultural

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 

Diversitat cultural és un fet que obeeix a factors ecològics, geogràfics i històrics. El clima, l'economia, el més o menys contacte amb altres pobles o la pròpia evolució històrica determinen la manera com cada cultura s'ha adaptat a l'entorn.L'etnocentrisme Actitud que ens du a situar les nostres pautes culturals com el centre de referència de totes les altres i a valorar aquestes segons la seva proximitat o llunyania de les nostres.Relativisme cultural Els qui creuen que les cultures no es poden comparar entre elles perquè no hi ha cap criteria objectiu per establir una valoració. D'acord amb això no es podria parlar de cultures superiors i inferiors, de pobles evolucionats i tribus salvatges, de pràctiques civilitzades i costums bàrbars. Parteix de la idea que cada cultura té els seus propis patrons de valoració sense que n'existeixi cap que es pugui imposar als altres com un patró universal de conducta.Principals trets de la cultura La cultura és adquirida. No s'hereta genèticaments sinó que es transmet per mitjà dels agents socialitzadors La cultura és simbòlica. Transformació del món natural a un mon artificial ple de significat La cultura és adaptativa. Ens proporciona instruments per adaptar-nos al medu de manera ràpida i eficaç. La cultura és oberta. Es caracteritza per la seva flexivilitat i la infinita capacitat de mutació. La cultura és polimòrfica. No cultura, sinó cultures, increïble varietat de maneres humanes d'habitar el món. Universalisme cultural entre l'etnocentrisme i el relativisme hi ha una posició intermèdia: l'universalisme. Es tracta d'un punt de vista que defensa que sota les particularitats de cada cultura hi ha alguns elements comuns a totes elles que es poden anomenar universals culturals.

Entradas relacionadas: