División en bloques

Clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 3,94 KB

 

 2.GUERRA FRÍA:un cnflct q nfrnt a sviétiks e stadounidnses dnd o final d 2ªGM.Caracterízas x sr 1a grra na q,baixo o peso d rearm nuclear cmn,ambas ptncias rnuncian ó nfrontmnt direct e usan o rst d planet km scenario para dirimr as súas dferncias.As carcterístiks + imprtants sn: a intimidación mútua,propagand e contrapropagand,subversións e guerras localizads fóra ds seus trritorios,cnfrontación polítik e ideolóxik,carreira armamntístik,espionaxe,disuasión d mpreg das armas ant a ameaza d recurrir ás atómiks,tensión prmanent ant a dstrucción militar,persecución ds desidnts,frt sntiment anticomunist,paralización da ONU.Os cnflicts + imprtants: O blokeo d Berlín xlos soviétiks,A guerra d Corea e a Guerra de Vietnam.A ocupación tn varias fases: 1)Bombardeos sobr Vietnam,Laos e Camboxa.2)Dsgast e oposición d opinión pblik,3)O prsidnt Nixon dclara a "vietnamización" coa retirad progresiv stadounidns e stoupid da Guerra civil.Crise dos mísiles d Cuba: a máxim tnsión d td a G.Fría(xstificación e opinión ds dstints líderes,intimidación mútua).Cordo: retirad ds barcos soviétics.

3.EXISTENCIA PACÍFICA:Intnts d acercamnt ntre os 2 bandos.A URSS:procso d dsestalinización d Khruschev: disolv o Kominform,instáurase o teléfono vrmll,aprtur,ngociación e diálog co xterior e impons acabar no interior coa intolerancia plítik e cos abusos d poder.EEUU:subida ó pdr d Kennedy e xpulsión dos cabecills anticomunism +fanátik.Establec a nov frnteira e axuda a latinoamérik para o seu dsnvlvmnt.-Acords Salt:lmitación ds armas nucleares.*Perigos e disidencias:A URSS:aprtur cara ó lst,ruptura d Iugoslavia,intervnción en Hungría,enfrontamnts cn China e co seu kmunsm autóctono.EEUU:apoio ós réximes dictatoriais en Amérik Latin(obxectiv d protxr os interess ds multinacionais),bombardeo d Guatemala,El Salvadr,Repúblk Dminikan e cntrol do canle d Panamá,apoio ó golp d Stad d Pinochet e de Videla En Europ: rtirad d Francia d OTAN e creación da CEE.

4.AFUNDIMNT D BLOK OCCIDENTAL:A etap d Gorbachov:da prsperidade á dsmembración da URSS.A crise económik:Dans 1a srie d reformas liberalizadors q dá paso da cntralización e stabilización da economía e polítik ó reformismo: dscntralización progresiv d economía,trnsparencia infrmativ,pacifikación e distnsión d bloks.O rsultad é q s pas d1a economía cntralizad a 1a economía d mrcad,q terá com cnsecuencia + inmediat o dscens d nivl d vida.A unión polítik artificial: nn se tivern en cnta as diferents etnias,culturas e relixións,xlo q se dá un aumnt cnsiderabl ds disidencias como: -Reivindikacións nacionalistas.-Un glp d Stado fallido,-Últim intent ants d derrube(cnservar a unión coa creación da CFI,q resultará 1 frakaso e dimisión de Gorbachov).E,por último,a desmembración da URSS en 16 repúbliks,aumenta a crise,mafie e corrupción,chega Putin e dase o autoritarismo e lixeiros síntoms de recuperación económik.

5.SUPREMACÍA POLÍTIK,ECONÓMIK....:Dspois da 2ªGM,en EEUU hai un alt invstimnt e preparación profesional,innovacións tecnolóxiks,aceleración do progreso científik e técnico,aumnt d importancia d sector públik e xtensión do mrcad a nivl mundial coas Multinacionais.Ist en canto a economía.En cant á supremacía polítik e militar dos EEUU: tras o afundimnt da URSS a bipolarización substitúese xla hexemonía d1a soa ptencia(EEUU).Ste feito supón 1 cmbio nas rlacións internacionais e EEUU é o nvo líder,xa q os d+ paíss stán supeditads ás súas dcisións.Só afecta ós d+,EEUU invad e dmina 2º os seus intereses económiks e hai cntinuas intervncións militares,Hai intervnción en varios países(Guerr d golf,invasión d Iraq,e a división do seo da UE.

Entradas relacionadas: