Dret 4

Clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,7 KB

 

concepte i classificacio de les obilgacions: drets de credit: son les facultats que te una persona/creditor per exigir a una altre persona/deutor que actui en un determinat sentit./ l'obligacio es la relacio juridica mitjançant la qual una persona anomenada deutor, esta subjecte a realitzar una determinada prestacio que un altre persona denominada creditor te dret a exigir-li.// elements de l'obligacio: 1-elements reals: contingut de l'obligacio materia o comportament sobre el qual recau l'obligacio. 2- elements personals: deutor i creditor. 3- elements de la relacio: vincle entre els subjectes: debit: es el deure que te el deutor realitzacio de la prestacio./ responsabilitat: davant d'un compliment no voluntari per part del deutor, aquest respon amb tot els seus bens presents i futurs./ vincle: relacio que uneix al deutor amb el creditor.// fonts de les obligacions: 1-la llei: ex. obligacio dels aliments dels pares respecte als seus fills./ 2- quasi-contractes: ex. gestio de negocis aliens sense mandat i cobrament del pagament indegudament./ 3-contractes: exercici de l'autonomia de la voluntat contractual.// classificacio: 1- obligacions positives (actuacio del deutor) o negatives (no actuacio deutor)/ 2-obligacions de tracte unic o successiu: tracte unic es compleixen en un sol acte en una sola vegada(compravenda) successiu diferents actes en un temps(arrendament)/ 3- obligacions divisibles o indivisibles: divisible el seu compliment es pot fer per fases o part homogenies (retorn prestec); indivisible no pot ser complida en parts (compravenda be indivisible "caball")/ 4-obligacions unilaterals i bilaterals: unilaterals el vincle es per una sola de les parts(donacio); bilateral dues parts(compravenda)/ 5- obligacions pecunaries i no pecunaries: vols dir diners. clausula d'estabilitzacio: s'han d'aplicar els interesos/ 6- obligacions principals o accessories: principal aquella que pot existir de forma independent (retorn capital + interesos);  accessoria lligada a una alre de caracter principal (prestec garantit per un aval)/ 7- obligacions mancomunades i solidaries: pluralitat de subjectes actius o passius. mancomunada quan cada deutor deu i cada creditor te dret a exigir la part que li correspon. solideritat quan qualsevol dels creditors pot exigir a qualsevol dels dutors el compliment total de la prestacio.

extincio de les obligacions: 1-pagament o compliment de l'obligacio: fa referencia a la realitzacio de la prestacio com objecte de l'obligacio. es la forma normal i correcta d'extingir les obligacions i la veritablement satisfer el dret del ceditor. requisits: 1-identitat: el creditor rep la prestacio pactada/ 2-integritat: rebre un pagaent complert/ 3-en el moment o termini previst per les parts./ el no compliment en el periode previst provoca la situacio de morositat. requisits: - obligacio vençuda/ -deute exigible no subjecte a condicio/ -requeriment extrajudicial o judicial al deutor/ -mora accipiendi o mora del creditor/ 4-lloc: previst per les parts/ 5-subjectes que realitzen el pagament: -pot complir el deutor o un tercer per subrogacio o no en el paper de creditor/ -pot exercitar i rebre el pagament el creditor o persona degudament autoritzada per aquest.// 2-perdua de la cosa objecte de l'obligacio: -destruciio de l'objecte/ -perdua fortuita no culpable/ -culposa neix la responsabilitat patrimonial del deutor/ -perda en el moment de morositat del deutor indemnitzacio.// 3-condonacio: el creditor perdona total o parcialment el deute// 4-confusio: el deutor i el creditor es confonen en la mateixa persona. situacio de successio d'una herencia/ 5-compensacio: dos subjectes son alhora deutors i creditors reciprocament/ 6-novacio: substitucio d'una obligacio previa per una altre nova./ 7-altres formes: dacio de pagament, cessio de bens, finalitzacio termini, mutu acord de les parts. 

la responsabilitat patrimonial: lesio de credit: lesio del dret de credit determina que el creditor no ha satidfet el seu dret. motius: 1- no s'ha realitzat la prestacio: a) mora del deutor; b) incompliment definitiu/ 2- la prestacio o compliment s'ha realitzat de forma defectuosa.// davant dels tribunals: 1- accio que solicita el compliment de l'obligacio per part del deutor: reparacio in natura, en el suposit de negacio pel deutor de complir, en les obligacions pecunaries s'executen els bens per satisfer el credit./ 2- indemnitzacio per danys i perjudicis: (danys indemnitzables): a)emergent/ b)lucre cessant/ c)moral

Entradas relacionadas: