Dret laboral

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,74 KB

 

Relació laboral:-Personal:la prestacio ha d ser duta a terme xl treballador, i no pot ser realitzada x una altra persona en nom seu.-Voluntaria:el treball s'ha d realitzar voluntariament.El treballador no pot ser obligat a treballar contra la seva voluntat.-Per compta d'altri:el fruit dl treball no es dl treballador sino del empresari xl ki treballa, el treballador simplement rebrà un salari per la seva feina.-Retribuïda:el treballador ha de rebre un salari pel seu treball.-Dependent:el treballador està sotmes al poder d'organització i disciplina dl empresari, treballarà amb els mitjans i materials subministrats x l'empresa i rebrà ordres de com,quan i on ha de fer la feina.-Relació laboral - s'aplica - dret laboral.Relació no laboral o exclosa - s'aplica - altres normes(autònom).Relació laboral especial - s'aplica - norma especial i supletoriament el dret laboral general(futbolista).Poder legislatiu: congrès dels diputats i senat.Poder executiu(Govern,ministeris,organsexecutius CCAA):fan lleis en 2 casos: per vigencia a extrema necessitat. per delegació del poder legislatiu.Principis d'aplicació del dret laboral:principi de norma minima, principi pro operario o in dubio pro operario, principi de norma més favorabole, principi d'irrenunciabilitat de drets.Procediment de consulta i aplicació de la normativa laboral:1-Identificacio de l'element d consulta.2-Localitxzació de la font i de la norma corresponent.3-Lectura i anàlisi de la norma.4-Interpretació i aplicació de la norma amb relació al supòsit.Jerarquia de normes juridikes escrites:Poder legislatiu:1-Constitució.2-Lleis orgàniques.3-Lleis ordinaries.Poder executiu:3-reials decrets lleis i reials decrets legislatiu.4-reials decrets.5-ordres de comissions delegades del govern.6-ordres ministerials.Dret del treball:es el conjunt d principis i normes juridiques k regulen les relacions individuals i col·lectives k es desenvolupen en l'ambit profesional i k tenen l'origen en el treball prestat de forma en relació laboral.Administració laboral:Ministeri de treball i immigració, Conselleries de treball o ocupació de les comunitats autonomes, inspecció de treball i seguretat i higiene en el treball ,institut nacional de seguretat i higiene en el treball, servei public estatal d'ocupacio,fons de garantia salarial.Fonts internes:disposicions legals i reglamentaries de l'estat, convenis col·lectius,contracte de treball,costum laboral.Fonts externes:reglaments i directives comunitaries,convenis de l'OIT,tractats o convenis internacionals bilaterals o multilaterals.

Entradas relacionadas: