Educacion fisica

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

•segons lobjectiu:observacio de lentorn: es gaudeix de la practica, mentre es realitza lactivitat com el submanirisme senderisme aerostacio. superacio personal: superar les dificultats qe presenta la practica i qe requereixen posar a prova les capacitats personals o del grup, com lescalada rafting parapent.•segons el medi: claseificaio tradicional qe divideix activitats a laire lliure segons el medi en qe es practiquen (TERRESTRE, AERI, AQUATIC)
ACTIVITATS COMPETITIVES:son les activitats fisicoesportives que malgrat que tambe es poden practicar com un mitja de recreacio o per manternir la forma fisica i salur, es basen en la participacio en una competicio esportiva.
CONCEPTE DESPORT:aqest concepte a anat cambiant a levolucio de les societats qe sa desenvolupat, si en un principi els esports van neixer amb finalitas recreatives, educatives o utilitaries, amb el temps van afegir elements tecnic i reglamentaris qe van poternciar-ne els aspectes competitius. •per MºCAGIGAL, lesport es moltampli, implica divertiment espontani i desinteresat, en lexercici fisic, entes com la superacio personal i sotmes a regles.•Pierre Parleabas, lesport es una situacio motriu qe es caracteritza per 3 paremetres qe es defineixes accio motriu competicio reglada i institucionalitzacio.•Pierre de Coubertin (inspirador jocs olimpics)lesport es un culte voluntari i habitual de lintensiu exercici muscular, recolzat en el desig de progres.

LESPORT MODERN:ORIGEN:thomas ARNOLD nes considerat el pare, les seves teories educatives proposaven la instroduccio dels jocs esportius a les classes deducacio fisica. la celebracio any 1906 dels jocs olimpics moderns va facilitar levolucio de tots els esports, tant de vassant tecnica com en organitzacio. ELEMENTS QUE DEFINEIXEN LESPORT MODERN: •situacio motriu:moviment a de ser accio predominant.•competicio:motiva el desig de superacio de la persona per aconsegir fites en relacio amb uns resultats esportius, ja sigi individualemnt o be amb altres companys.•regles:definieixen les caracteristiqes de lactivitat i del seu desenvolupament sense normes no hi ha esport.•institucionalització:lesport ha de ser conegut per una federacio qe regeix la comepticio i en fixa el reglament.CLASIFICAIO DEL ESPORTS:•segons situacio motriu:-els compañs(si hi han o no),-adversaris(si influeixen el desenvolupament del joc),-lespai(sanalitza el tipus despai en qe es desenvolupa lesport, que pot ser fix o variable.)
C(compañs)A(adversaris)I(espai) --> negacio de lanterior.
CLASIFICACIO SEGONS EL TIPUS DACCIONS:•esports colectius de cooperacio(compañ)-oposicio(adversari)
•esports colectius de cooperacio
•esports individuals amb oposicio
•esports individuals sense oposicio
LESPORT TRADICIONAL:els origens, son espeficis de zones geografiqes determinades i shan transmes de genereacio en generacio. a cada regio hi ha jocs i esports tradicionals propis, que formen part de la historia daqell lloc.
JOCS PARALIMPICS:vesant adaptat dels jocs olimpics. inici es remonta a lany 1948. organitzats pel doctor ludwid guttman i es van inaugurar coincidint amb els jocs olimpics Londres.
SPECIAL OLYMPICS:es van crear per oferir a les persones amb disminucio psiqica loportunitat de culminar els seus esforços esportius amb una competicio naional o internacional. intervenen esports com: natacio, salts acuatis ornamentals, atletisme, badminton, basqet, bitlles, futbol, gimnastica, softbol, voleibol i beisbol.

Entradas relacionadas: