El dret del treball

Clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,91 KB

 
El dret és el conjunt de normes juridiques q regulen la convivncia dels membres duna comunitat. Poders publics: -poder legislatiu: Senat, assamblees legislatives i Congres dels diputats, -Poder executiu: aplicació de les lleis, govern, ministeris i comunitats autonomes. -Poder judicial: tribunals de justicia. LLEIS: és cualsevol norma juridica escrita, preval sobre el costum i sobre els principis generals. LLEIS BASIQUES: -Constitució: és la norma suprema q ha de respectar cualsevol altra llei. -Lleis organiques: son les lleis relatives al desenvolupament dls drets i les llibertats publiques. -Lleis ordinaries: regulen la resta de materies, totes les que no s'ocupen les lleis organiques. DRET LABORAL: hi ha dues relacions: -individual, entre treballador i empresari. -colectiva, entre representants dels treballadors i empresaris. Treball--> caracteristiques: -Personal: ha de ser dut a terme per lapersona contractada per fer-ho. - Voluntaria: no es obligatoria. -Per compte d'altri: el fruit del treball no pertany al treballador sino al empresari. - Dependent: el treballador esta sota la disciplina d lempresari. -Retribuida: el treballador rep un salari. El dret laboral regula les relacions individuals i colectives q tenen l'origen n el treball prestat d manera personal, voluntaria, x compte daltri i retribuida sota la dependencia dun empresari.

JERARQUIA EN EL DRET LABORAL: España pertany a la UE i a la OIT, per aixo ESP té convenis i tractats acordats per aqestes organitzacions. Per ordre dimportancia: 1-Dret comunitari i europeu ·Reglaments ·Directives 2-Constitucio española: ·Drets fonamentals: no-discriminacio, reunio, llibertat sindical, vaga  ·Drets i llibertats dels ciutadans: treball, negociacio colectiva, adopcio de mesures de conflictes, participacio a lempresa. 3-Convenis de L'OIT: objectiu harmonitzar condicions de tr. entre els paisos qls subscriuen. 4-Lleis i normes amb rango de llei: Són les lleis organiques, les ordinaries, els drets legislatius i els decrets llei, destaca l'Estatut dels treballadors (és la norma basica q regula els drets i deures laborals). 5-Reglaments, 6-Convenis colectius, 7-Contracte de treball, 8-Costum laboral. Principis del dret del treball: ·Principi d la jerarquia normativa ·Principi d norma + favorable. ·Principi d condicio + beneficiosa. · Principi in dubio pro operario. DEURES DL TREBALLADOR: -obediència - Bona fe - Diligència. DRETS DEL TREBALLADOR: -Poder de direcció -Poder disciplinari. EXCEPCIONS: -Relacions laborals especials: estan parcialment dins de l'ET per això nomes sels aplica la normativa general en els aspectes q no estan contemplats n la seva norma específica. Són: - Personal d'alta direcció -Treballadors de la llar -Esportistes professionals -Artistes en espectacles

Entradas relacionadas: