El sistema nervios

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,74 KB

 

La neurona activada.

A la membrana també hi ha Canals per on passen els ions. Els canals de Na+ estan tancats, però quan arriba un estímul apropiat s’obren i el Na+ entra massivament. L’entrada de Na+ canvia la polaritat de la membrana, així l’interior de la neurona és positiu i l’exterior negatiu. La diferència de potencial s’anomena impuls nerviós i es diu que la membrana està despolaritzada. L’obertura dels canals de Na+ dura poc temps i quan es tanquen s’obren els de K+ que es torna un altre cop positiu, es repolaritza la membrana. La bomba de sodi-potassi expulsa Na+ i introdueix K+.

La sinapsi.

S. Ramón y Cajal va descobrir que el SN és una xarxa de neurones separades per uns petits espais.

Els impulsos nerviosos es propaguen entre les neurones a través de la sinapsis. Aquesta consta de tres elements:

 • Pre-sinàptic: Part terminal de l’axó a través de la qual hi arriba l’impuls, s’hi localitzen unes vesícules que contenen substàncies químiques anomenades neurotransmissors que poden ser inhibidors o excitadors, serotonina i acetilcolina respectivament.
 • Sinàptic: És l’espai que separa l’element pre-sinàptic del post-sinàptic.
 • Post-sinàptic: És la part de la neurona que té receptors.

Les sinapsis es formen entre:

 • Axó – dendrita / Axó – cos cel·lular .
 • Neurones – fibres musculars / Neurones – glàndules.

Transmissió sinàptica.

Arribada d'un impuls nerviós al botó sinàptic provoca l'entrada de calci que fa que

s'alliberin vesícules carregades de neurotransmissors i es difonen fins arribar als

 receptors de la membrana postsinàptica

La comunicació nerviosa.

Es necessiten els següents elements:

 • Receptors: Estructures sensorials capaces de captar les modificacions de l’ambient i de generar impulsos.
 • Neurones:Estructures neuronals on es capten els missatges sensorials i els interpretem, i en funció de l’experiència prèvia s’elabora el missatge.
 • Efectors:Estructures motores (músculs) o secretores (glàndules) encarregades d’interpretar ordres.


Tipus de neurones.

 • Sensitives: Permeten el pas dels missatges generats en els receptors sensorials fins arribar als centres nerviosos
 • Interneurones: Connecten les neurones sensitives amb les motores
 • Motores: Els missatges nerviosos des del SNC fins als òrgans efectors. Els axons solen estar envoltats per les cel. de Schwan, que fabriquen una beina de mialina, aquesta presenta discontinuïtats anomenades nòduls, per això s’anomena moviment saltatori.

  *Mielina feta per lípids i és aïllant.

L’arc reflex: El camí més curt.

Les respostes a un estímul es poden elaborar a l’encèfal i a la mèdul·la ( rapides, involuntàries i reflexes). La cadena de neurones que intervé en aquesta acció s’anomena arc reflex, mentre que les respostes automàtiques del sistema nerviós als canvis del medi s’anomenen actes reflexos.

Les respostes complexes: Funcions del SNC.

El SNC controla i coordina tota l’activitat motora, que inclou:

 • Moviments simples: Involuntaris i inconscients. Hi intervé la mèdul·la espinal.
 • Moviments complexos: Impulsos nerviosos dirigits en es nostres músculs per produir un moviment voluntari

Organització general de l’encèfal i la mèdul·la.

L’encèfal i la mèdul·la estan tancats i protegits per el crani i les vertebres, respectivament. Estan envoltades per les meninges, que de dins a defora s’anomenen duramàter, aracnoide i piamàter. Entre les dues darreres es troba el líquid cefaloraquídic (amortiguador de cops).

A l’encèfal hi ha cuatre cavitats, els ventricles, comunicats entre si, i que es prolonguen per l’apèndim, conducte que recorre tota la mèdul·la espinal.

Funcions de la mèdul·la.

 • És el centre de molts actes reflexos.
 • És la via de comunicació entre la perifèria i l’encèfal. Les neurones sensitives entren per les arrels dorsals del nervis raquidis, fan sinapsis dins la substància grisa amb motoneurones que surten per les arrels ventrals dels nervis.

La transmissió d’impulsos desde la mèdul·la cap a l’encèfal es duu a terme a través dels axons mialinics. La majoria de vies ascendents abans d’arribar a la seva destinació travessen a l’altre banda. Les sensacions que venen del costat dret del cos van a parar a la zona Esquerra del SNC i al revés. Als axons descendents (de l’encèfal) fan el mateix.

Entradas relacionadas: