Eoe 1

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,15 KB

 
El PGC té 5 parts:1a.marc conceptual de la comptabilitat: els comptes anuals han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, la informació que cotenen els comptes auals ha de ser rellevant i fiables, els principis comptables, elements dels comptes anuals:A,P,PN,D,I, criteris de registre, criteris de valoració: cost istoric, valor raonable, valor net realitzable,valor actual, valor en us..,valor comptable i residual, principis i normes de comptabilitat generalment acceptades. 2a.normes de registre i valoració:desenvolupen els principis comptables i altres disposicions del marc conceptual.3a.comptes anuals:bs,pig,estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos i memoria emplicativa. 4a.quadre de comptes:organitzat en 9 grups, 5a.definicions i relacions comtables:descriu els motius de càrrec i abonament de cada compte (la 4a i 5a no son obligatories però si aconsejables).PRINCIPIS COMPTABLES: permeten que els comptes anuals expressin la imatge real del patrimonia, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. Principi de meditació:la imputació de ingressos i despesesms'ha de fer d'acord amb el corrent real i de bens i serveis q representen amb indep. del moment en q es cobrin o es paguin. Principi d'empres en fncionament: segons aquest es considerarà q l'empresa te una durada ilimitada i per tant l'aplicació dels principis comptables no te la finalitat de determinar el valor de la liquidació dels seu patrimoni. Principi de no-compensació: no es pot compensar les partides de A i P del bs ni les despeses i ingresos de pig, es a dir q les partides s'han d'anotar amb claredat i separadament en comptes anuals. Principi d'uniformitat:una vegada adoptat un criteri comptable i de valoracio s'haura de mantenir-lo i aplicar-lo en els elements patrimonials q tinguin =caracteristiques. En el cas de que es modifiqui el criteri s'haura de constar en la memoria. Principi d'importancia relativa: sera admesa la no aplicació estricta d'alguns dels principis quan la seva importancia sigui poc significativa. En cas de conflicte entre principis comptables prevaldra el q permeti q els comptes anuals expressin mes fidelment la imatge del patrimono, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. Principi de prudència: unicament es comptabilitzaran els beneficis realitzat en la data de tancament de l'exercici, i tmb es comptabilitzaran els riscos i les possibles pèrdues. AUDITORIA: consisteix en analitzar si les anotacions q estan plasmades en els documents comptables descriuen adequadament els fets que les han produit. Té com a objectiu elaborar un informe sobre la fiabilitat de l'informació economicofinancera analitzada. L'auditoria haurà de ser analitzada per un auditor de comptes, i la informació es destinarà a totes les persones q tinguin un relació amb l'empresa, no totes les empreses estan obligades a fer-ho (les rans la resta de societats petites i altres no), però si ho demana un jutjat s'jaurà de fer, i s'ha de fer constar al registre mercantil. Classes: segons la procedència: externa:revisió dels comptes anuals per professionals independent de l'empresa; internes: realitzada per personal de l'empresa. Segons el contingut i finalitat de l'auditoria:operativa:revisar els procediments portats a terme per l'organització de l'empresa amb la finalitat d'analitzar l'eficàcia i eficiencia d l'estructura global de l'empresa en quant aobjectius, plinificacions.. financera: examinar i verificar els comptes anuals de l'empresa a fi de confiar les dades que s'hi reflecteixen.

Entradas relacionadas: