Estudi del lèxic (I)

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,25 KB

 

ANALISI DE L’ESTRUCTURA LÈXICA DEL MOT

S’ha de buscar: prefix, lexema, sufix i morfema gramatical.
el prefix: ex: re-, anti- super...
lexema (radical o arrel) gramatical: part de la paraula que es repeteix en les derivades: sant, santedat, santesa, santorral... lexema: sant
sufix: ex: -ança, ció, net, ría... ex: recança
morfema gramatical: expressa alguna categoria gramatical: de genere, nombre i substantiu; en adj, en pronom i en els determinants; i els de nombre, persona temps, aspecte i mode en el verb.

DERIVACIÓ
procés formació mots x l’adjunció d’un afix o morfema derivatiu a un lexema. Si afix anteposa a arrel, prefix (prefixació) i si esta darrere sufix (sufixació).

Gentilici: és un adj, tmb es pot utilitzar com a nom (la noia barcelonina va anar a comprar; la barcelonina va anar a comprar). Un gentilici ens diu l’origen d’una persona. Els gentilicis es formen mitjançant el lexema del país, el poble, la ciutat... més un sufix, que pot ser: -à/ana, -enc/-enca; eny/-enya; er/era; -es/esa; -i/-ina.

SUFIXACIÓ VALORATIVA: segons matis valoratiu que introd: sufixos augmentatius: indiquen grandaria, valoració despectiva. Sufixos diminutius: petitesa, valoració afectiva. Sufixos superlatius: -íssim/-íssima o –èrrim, èrrima, valor augmentatiu, nomes a adjectius d’akt grau. Sufix despectiu: -astre/-astra

PREFIXACIÓ: formació mot derivat mitjansant adjunció prefix PARASÍNTESI: adjunció simultània d’un prefix i un sufix.

COMPOSICIÓ: proces forma mots mitjansant combinació lexemes (Tallafoc) en alguns casos afegeix conjunció. Els mots resultatns de composició poden ser Noms: N+N, N+ADJ, ADJ+N, DETER+N, V+N; Adjectius: ADJ+ADJ, ADV+ADJ, intervenció participi (benvolgut); Verbs: N, ADJ, ADV davant d’un verb. Compostos amb formats cultes: un dos elex es una arrel llatina o grega. Compostos sintagmatics: part del sintagma (frases fetes) rata sàvia.

ALTRES MECANISMES DE FORMACIÓ DE MOTS: truncació: procés formació mots k no comporta ni adjun afixos ni canvi categor gramatical. Truncació propiax dita: eliminació part inicial mot (quim, joaquim), sigles: sonserven nomes primera lletra de cada elex (UFEC unió de federa esportiv de catal), acrònims:conserven part inicial de cda elex dun mot complex (INCA-SOL). L’onomatopeia: formacio mots mitjansant prod so soroll o veu naturals (piu piu). Reduplicaició: proces forma mots mitjansant repe mot (bim-bum)

Entradas relacionadas: