Fol

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,59 KB

 
Concepte de Salari: El salari és una contraprestació pel servei prestat i representa una de les principals característiques de la relació laboral.
Tipus de Salari:
- Depenent del tipus de percepció: En espècie, En metàl·lic.
- Segons el mètode de càlcul utilitzat: Per unitat d’obra, Per unitat de temps, Mixt
Abonament del Salari Complir el criteris següents:
- Rebre el salari en la data i lloc determinats.
- Lliurar un rebut que justifiqui el pagament del salari.
- Pagament periòdic del salari.
- Poder sol·licitar avançaments a compte del treball ja realitzat.
- Recepció del 10% anual per mora sobre l’import de salari en cas de retard en el pagament.
- La percepció del salari està establerta per l’Estatut dels Treballadors com un dret laboral.

Estructura Percepcions salarials.
Salari Base.
- Complements salarials: Caràcter personal, Per lloc de treball, Per qualitat i quantitat.
- Hores extra.
- Gratificacions extraordinàries.
- Salari en espècie.
Pagues extraordinàries
Hi ha un dret imperatiu a dues pagues extraòrdinaries, com a mínim a l’any.
Característiques:
- El conveni col·lectiu indica la quantia que s’ha de percebre en concepte de paga extra, si no ho indica, hi haura acord intern.
- Existeix la possibilitat que, per negociació col·lectiva, es prorrategin les pagues en dotze mesos.
Percepcions extrasalarials
Percepcions no salarials:
- Indemnitzacions o despeses: ocasionades per la pròpia activitat.
- Prestacions i indemnitzacions atorgades per la Seguritat Social: són una compensació per no prestar serveis a l’empresa.
- Indemnitzacions, trasllats, suspensions o acomiadaments: no es consideren percepcions salarials, sinó que es tracta de compensacions.
Estructura del salari, retribucions:
Percepcions salarials.
- Salari base.
- Complements salarials.
- Hores extraordinàries.
- Salari en espècie.
Percepcions no salarials.
- Indemnitzacions o despeses.
- Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
- Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments.
- Altres prestacions no salarials.
Garanties salarials.
La llei estableix mecanismes per garantir o protegir el salari, aquesta protecció es concreta en les denominades garanties salarials.
Ens podríem trobar amb salaris superiors al fitxats per els convenis col·lectius o que la quantitat sigui inferior al salari mínim interprofessional. Això el coneixem com a compensació o absorció de salaris.


Salari mínim interprofessional (SMI).
El govern fixa anualment un salari mínim interprofessional.
Elements que determinen el smi:
- Índex de preus al consum.
- Productivitat mitjana nacional.
- Increment de la participació del treball en la renda nacional.
Embargament de sous i pensions.
1. És inembargable el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia indicada per al salari mínim interprofessional.
2. Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional s’embargaran d’acord amb aquesta escala:
- Primera quantia addicional fins a la que suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30%.
- Quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50%.
- Quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60%.
- Quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinqué salari mínim interprofessional, el 75%.
- Per a qualsevol quantitat que excedeixi de l’anterior quantia, el 90%.
3. FOGASA.
Privilegis salarials.
Garanties davant de creditors de les empreses:
Preferències de salari:
- Els salaris de l’últim mes, que no excedeixen del doble del SMI, tenen preferència absoluta sobre qualsevol altre crèdit.
- La resta dels salaris impagats tenen preferència total i sense límit respecte dels objectes elaborats pels treballadors.
- Els salaris no protegits en regles anteriors i les indemnitzacions per acomiadament tenen consideració de privilegiats i, per tant, gaudeixen de preferència absoluta.
Privilegi d’execució separada:
- La fallida o suspensió de pagaments, per exemple, no són situacions que suspenguin les accions legals que un treballador emprengui per al cobrament de salaris endeutats per l’empresa.
4.3.El fons de Garantia Social.
FOGASA és un organisme autònom per fer front als deutes que l’empresa pugui tenir amb els seus treballadors en l’abonament dels seus salaris, amb les seves pagues extraordinàries, incloses els de tramitació, pendents de pagament per declaració d’insolvència o procediment concursal.
FOGASA:
- Organisme finançat per les aportacions de l’empresa.
- Abona salaris i indemnitzacions: Fins al màxim de 150 dies.
- Quantia diària màxima: Triple del SMI en vigor.
Deduccions sobre el salari:
- Aportacions a la Seguretat Social.
- Retencions a compte de l’IRPF.
- Avançaments.
- Valor dels productes en espècie.
- Altres deduccions.
L’IRPF: És el total retrubuït. Posteriorment, apliquem el percentatge que, per taula, ens correspon en funció del nivell d’ingressos i el nombre de fills.

Entradas relacionadas: