La tierra , componentes.

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

Capes de la Terra: Escorça: es la capa mes externa de la terra.Gruix entre 6 i 70 km. Limit inferior-la discontuniutat de Mohorovicic.Es distingeixen dos tipus d'escorçes:continental i oceanica. Litosfera: conjunt constituit per l'escorça i la part superior del mantell.Fondària uns 100 km(70+30).El conjunt es rigid.Es transmeten al seu traves les ones P i les ones S.Astenosfera: S'esten dels 100 als 200km de fondaria.Els materials que la constitueixen es troben en estat de semifusio.Com que els materials son menys rigids que a la litosfera,la velocitat de propagació de les ones S i P disminueix.Topografia de l'escorça:Terres emergides:Serralades plegades recents:zones d'altes muntanyes que s'han format en els darrers 200 milions d'anys.Ex:L'himalaia,caucas,alps,andes,etc.. Presenten activitats sismiques i/o volcanica.Serralades antigues:zones amb muntanyes mes baixes que ja s'han erosionat.Ex:noruega,paisos nordics,pais basc.Escuts continentals:zones estables de l'interior del continents amb roques molt antigues,sobretot,magmatiques i metamorfiques. Rifts:valls delimitades per dues falles paral.leles separades a uns 50km.

Terres submergides:Plataforma continental: Prologanció submergida desl continents.Plana i de pendent suau.Fondaria maxima 200m.Talús continental:zona de gran pendent situada al final de la plataforma continental.Arriba a fondaries de 3.000 metres. Planes abissals:correspon a la majort part del fons mari.Es plana.Fondaria mitjana entre 3000 i 4000 m.Presenta volcans aillats.Dorsales oceaniques:serralades de gran longitud que recorten els oceans.Ex:dorsal atlantica.En allunyar-nos de l'eix en la dorsal es troben tambe,fractures.Fosses oceaniques:Zones molt fondes fins a 11000metres.Moltes estan situades al peu dels continents.Ex:fossa pacifica,la de japo o indonesia.Escorça oceanica:(forma els continents)(roques son molt antigues)(gruix es variable,pot arribar als 70km)(2,7 gr/cm3)(constituida per materials de composisico similar al granit.s'anomena capa granitica.)(Granit:roca magmatica plutonica.El magma solidifica lentament a l'interior de la terra.Presenta cristalls)Escorça oceanica:(forma els fons marins)(Son geodes,no tenen mes de 200·10elevado a6d'anys)(capa prima,nomes 6km de gruix)(3,2 gr/cm3)(constituida per materials basaltics,s'anomena capa basaltica)(Basal:roca magmatica volcanica.magma solidifica a l'exterior.Presenta forats i alguns cristalls.)

Entradas relacionadas: