Les rutes de les migracions

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,91 KB

 
LES RUTES DE LES MIGRACIONS.
2.1-Les migracions entre el sud i el nord:la globalització de l'economia ha creat diferències enormes entre els paisos pobres del sud i el paisos del benestar o del nord.Aquestes diferències provoquen fluxos de migració molt potents,des de les àrees de probresa cap a les de benestar econòmic.Els paisos desenvolupats,la seva economia necessitava mà d'obra barata,que fos poc conflictiva i que fes les feines menys qualificades.Els paisos receptors han establert contigents d'entrada,restriccions i controls rigorosos per evitar-ne l'entrada il-legal.
2.2-
Les migracions entre est i oest:la caiguda del sistema comunista a l'Europa de l'Est i a l'antiga Unió Soviètica va provocar una greu crisi econòmica i socual en aquests paisos.Com a consequencia es va desencadenar una forta emigració cap als paisos del centre i l'oest d'Europa.L'entrada de molts de paisos de l'Europa de l'est a la Unió europea ha permès regularitzar els desplaçaments migratoris.Sovint té un nivell de formació alt on pot arribar a fer activitats per a les quals està ben preparada.
2.3-
Les migracions entre paisos desenvolupats:aquest tipus de migracions les solen fer persones amb nivell econòmic i professional elevat que es desplaçen no per necessitat,sinó per canviar de feina o pel trasllat de l'empresa on fan feina.A espanya 300.000 persones procedents dels paisos del la Unio Europea i dels Estats Units,solen ser tecnics,directius d'empresa i jubilats.
2.4-
Les principals rutes migratòries:molts de desplaçaments que fan els emigrants cobreixen gran distancies i els itineraris migratoris que segueixen s'han anat tornant cada vegada més complexos:
-Desde 1985,els principals paisos emissors d'emigrants son la Xina,India,Pakistan,Filipines,paisos del sud-est asiatic,Mexic i certs paisos d'America Central i del sud, Magrib i paisos de l'Africa subsahariana.
-Els paisos que reben immigrants són nombrosos,Japó,Filipines,Corea del Sud.Australia i els paisos del Golf són la destinació preferida per a molts de paisos del sud-est asiàtic.Dues zones exerceixen una atracció intensa i generalitzada a escala mundial:Europa occidental i America del nord.


LES MIGRACIONS AVUI
1.1-L'era de les migracions:Els corrent migratoris actuals afecten gairebé tots els paisos del planeta,com a emissors o com a receptors de la població.Com més globalitzat i més interconnectat va un món el fenomen migratori ha adquirit una dimensió planetaria,l'era de les migracions.
1.2-
Els migrants:
-segons la formació:QUALIFICATS:persones amb estudis que no troben feina.SENSE FORMACIÓ:persones que no han tengut accés a una educació i quan arriben al pais de destinació solament poden dedicar-se a fer feines poc qualificades i mal pagades.
-segons la situació laboral:LEGALITZATS:estan en una situació de residència temporal.REFUGIATS:la intolerància i les guerres ètniques a molts de paisos han provocat l'èxode de grans grups humans.INDOCUMENTATS(sensepapers):migració il-legal i massiva que és molt difícil de controlar i que exigeix mesures humanitàries.
-segons l'àmbit de desplaçament:NACIONALS:es fa un canvi de residència dins un mateix pais.INTERNACIONAL:els emigrants passen les fronteres per despaçarse entre Estats.
1.3-
Les causes dels desplaçaments:s'origina pel nombre de persones que viu fora dels seus paisos hauria passat dels 75 milions l'any 1965 als 150 milions a principis del segle XXI.Factors d'expulsió:Per motius económics(recerca de feina)motius polítics(guerres)catàstrofes mediambientals(terratremols)o per motius socioculturals(desig de lllibertat).Factors d'atracció:en uns paisos determinats hi ha feina abundant i que el nivell de vida és elevat atreu molt migrantsperque els canals de les televisions europees i nordamericanes transmeten una imatge de riquesa i prosperitat.

Entradas relacionadas: