Mezclas y soluciones

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,9 KB

 

 Una matèria és homogènia quan apareix com un tot uninforme i, per tant, presente les mateixes propietats i la mateixa composició en tots els punts  de la seva massa.

El solut es la substancia que es dissol,és a dir, la que es disgrega o espresa em una altra subtancia, que és el dissolvent. Les solucions més correctes són les d'un sòlid dissolt en un liquid. Hi ha diferents tipus de solucions: gasoses, líquides i sòlides.

Solucions gasoses: Els gasos es dissolen entre ells  en totes les proporcions. El resultat és una mescla homogènia. Per exemple, l'aire és una solucio de diferents gasos: dioxigen, dinitrogen, dioxid de carboni,argó, vapor d'aigua, etc.

Solucions liquides: Es poden produir en tres situacions. a) Gas dissolt en un liquid b) líquid dissolt en un altre líquid(la gasolina) c) sòlid dissolt en  un líquid(la sal dissolta en l'aigua.

Solucions solides: Per exemple si es fonen l'or i plata i es deixa solidificar la mescla, s'obte una massa sòlida de color groc pàl·lid. Aquesta solució es diu aliatge.

S'anomena solubilitat d'una subtancia pura, en un dissolvent determinat, a la composició de la solucio saturada. La corba del grafic es diu: corba de solubilitat. NO TOTES son solubles a l'aigua. Son  insolubles en l'aigua les ceres els greixos.

Quan  mesclem dos liquids diferents pot passar que es dissolguin l'un en l'altre en qualsevol proporció: llavor diem que son miscibles. Si dos liquids son insolubles entre si  diem que es immiscibles. per exemple el oli i l'aigua i la gasolina i  l'aigua.

Alguns metodes de separacio.

-Decantació:és una opreració que consisteix a separar les  particules sòlides que un liquid té en suspensió o en separar dos liquids immiscibles. En segons el cas s'usa un embut de decantació.

-Filtració: una mescla heterogenia formada per un líquid amb particules sòlides en suspensio es fa passar per un filtre i es reté les particules solides i deixa passar el liquid.

-Destil·lació simple: operació que es practica als laboratoris i en la industria per separar els components d'una solució liquida.exemple:- Es sumen els grams(30g) i els grams de dissolvent(120g) que tots dos sumen (150g), dividim els grams de solut pels grams de solució i multiplikem tot allo per 100g de solució.

%= 30g ÷ 150 x 100= 20%

Preparaci´d'una solució la composisió de la qual està expressada en tant per cent en la massa de solut. Com es prepararien 500g d'una solució el 5% de sucre?

m=(sucre)=500g de solució x 5g de sucre ÷ 100g d solució=25g de sucre.

-Tant per cent en volum:

% en volum de solut=volum de solut ÷ volum de solucio x 100

Consentració en massa= nombre de g de solut ÷ nombre de solució

exemple: -Es dissolen en l'aigua 10g de nitrat de plata, fins a obtenir 600cm³ de solució.Quina és  la consentració en massa (g/L) de solució obtinguda?

concentració en massa= 10g de AgNO3÷ 0.60L de solució=17 g/L.

-Experiencia: Hem de preparar 500cm³ de solució x 3,0g de solut÷ 1,0 dm³ de solució=1,5g de solut.

m(solut)= 0,50 dm³ d solució x 3,0g de solut÷1,0 dm³ de solució=1,5g d solut.

 Concentració= exemple: Es dissolen en  l'aigua 0,10 mols de clorur de sodi fins a obtenir 2,0 dm³ de solució Calcula quina és la consentració de la solució obtinguda.

(B)= nombre de mols de B ÷ nombre de litres de solució   (NaCl)=0,10 mols NaCl÷2,0dm³de solució=0,05 mol/dm³=0,050M

Entradas relacionadas: