Redaciones

Clasificado en Inglés

Escrito el en español con un tamaño de 2,16 KB

 
Adecuació:1.context comunicatiu: font de procedencia,autor mitjá,lloc,coneiximents de l autor,a ki va adreçat.2.ambit dús:situacio comunicativa(privada,publica)Ambits:academic periodistic,familiar,literari.3Genere textual:conte poesia,article d opinió.4Canal:escrit,preparat unidireccional.5Emissor receptor:analitzar dictics(pronoms,verbs) k fan referencia a 1ª2ª3ªp.modalitzat o no.ve donat x el grau de subjectivitat(dictics linguístics:pron.person.verbs.sustantius adj valoratius,NO linguíst.cometes,parentesis,cursiva)6Temps i spai:compartixen o no espai?7.Relacio entre partic.8registres:col·loquial,tecnic literari,estandard.Finalitat:orientar l opinio conducta.
COHERENCIA:1.macroestructura(intro.desa conclu)tema(títol)2.Ordenació:descriptiu argumentatiu narratiu,expositiu.
COHESIÓ:1.cohesió lexica:sinónims,antónims,hiperónims, hipónims.camp semántic.(metaforas,metonimia,comparació ironia)2.morfosintatica:Nominalitzacions,elements anafórics,dixi.3.connectivitat:localitzar els conectors.signes de puntuació(guions,tipus de lletra)
VALORACIÓ:-Grau de dificultat.-interes particular-profit per al lector.


In this composition i'm going to talk about...Nowadays this matter(issue) is... in people's lives since nobody can live without....
(Despite the fact that nobody can live without it this has some disad which the most people can't see them)
However this issue has some disadvantages despite the fact that most people can't see them.

Firstly this matter can be more......Secondly it is ......

Nevertheless, people are not wrong this matter can be rewarding in order to most people as it has quite advantages. One of these advantages is that....But this is not the only advantage another advantage is that.....

To sum up although most people say that this issue can be the best thing, i think that all things have their bad side.
----------------------------------------
despite(apesar de)the fact that
whereas(mientras contrast)
Therefore(por lo tanto)owing to(devido a)besides(además)as i see ir(tal y como yo lo veo)it's clear that(esta claro q)

Entradas relacionadas: