Teoría atómica

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

Teoria atomica de dalton: La materia esta formada per particules extremament petites, indivisibles i indestructibles anomenades atoms./Cada element quimic te tots els atoms identics pero diferents d'altres elements quimics./Segons dalton cada compost quimic es format per la unio d'atoms de diferents elements sempre del mateix tipus i en la mateixa proporcio.Element quimic: Es aquella substancia que no es pot descompondre en altres mes senzilles perque es formada per un unic tipus d'atom.Compost: Es aquella substancia que es pot descompondre en altres de mes senzilles perque es formada pet atoms de mes d'un tipus d'element.Model atomic de thomson: Els atoms estan formats per electrons amb carrega electrica negativa que estan distribuits per una esfera de materia de carrega positiva de manera que globalment l'atom es electricament lliure.Model atomic de rutherford: Els atoms estan formats per protons neutrons i electrons./En cada atom la quantitat de protons i electrons es la mateixa de manera que l'atom es electricament neutre./Els protons i els neutrons es troben junts en elnucli molt petit i els electrons giren al seu voltant en un espai molt mes gran, en l'anomenada escorça electronica.Nombre atomic: Z, es el nombre de protons que te un atom.Nombre massic: A, es el nombre total de particules que hi ha al nucli d'un atom, es a dir, la suma de protons i neutrons.Isotops: Son aquells atoms que tenen el mateix nombre atomic pero el nombre massic diferent.Massa atomica relativa d'un element: Es la mitjana ponderada de les masses dels isotops naturals d'aquests elements.Es multiplica la massa atomica per l'abunancia i el resultat es suma amb els altres, despres es divideix entre 100.Radioactivitat: Alguns isotops anomenats radioisotops mostraven radioactivitat perque els nuclis eren inestables i acabaven desintegranse.Tipus de radiacio: Radiacio alfa: (  ) son nuclis d'heli formats per dos protons i dos neutrons./ Radiacio beta: (  ) son electrons emesos a gran velocitat./ Radiacio gamma: (  ) es una radiacio semblant a la llum o als raigs X pero amb molta mes energia.Periode de semidesintegracio: Es el temps que triguen a desintegrarse la meitat dels nuclis inicials del radioisotop.Fissio nuclear: Els nuclis es trenquen i amb aquest trencament s'allibera gran quantitat d'energia.Fussio nuclear: Es produeix quan els nuclis petits s'uneixen per formar nuclis amb mes massa mentre desprenen una gran quantitat d'energia

Entradas relacionadas: