Vocabulario hidrografia

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 

Albufera: es una zona humida costanera separada de la mar x un cordo arenos i nomes comunicada x un pas estret. es una formacio propia del litoral mediterrani. l'albufera de valencia, mallorca i menorca. Aquifer: embossament d'aigua subterrania. es forma quan les aigues de precipitacio s'infilten, troben un estrat ipermeable i s'hi acumulen. a esp n'hi ha mes de 400; son utilitzats x a l'explotacio agricola, industrial i urbana. Cabal relatiu: relacio entre el cabal mitja anual d'un riu i la superficie de la conca. s'expressa en l/seg/km2. a esp els rius amb un cabal relatiu mes abundant son els del vessant cantabric. endorreisme: tipus d'escolament q es produeix quan els cursos d'aigua no desemboqen a la mar sino q van a llacs i llacunes de l'interior o als aquifers. a esp en tenim exemples a la manxa i a la vall de l'ebre. estiatge: periode en q els rius tenen el cabal mes baix. a esp els estiatges son especialment acusats en els rius llevantins i meridionals. salinitzacio d'aquifers: problema mediambiental provocat x la sobreexplotacio dels aquifers litorals ja q amb els descens del nivell de les aigues es produeix intrusio marina i augment de la proporcio de sal. a esp es dona en els aquifers del litoral medit i de les balears.exorreisme: tipus d'escolament en q la xarxa hidrografica drena les aigues de la conca cap a la mar. a esp es mes intens a les conqes del nord, del duero, del tajo i de l'ebre. recursos hidrics: quantitat d'aigues superficials i subterranies disponibles en un espai. a esp hi ha grans diferencies en quan a les disponibilitats hidriqes en el temps i a l'espai. revinguda: forta crescuda del cabal d'un riu generalment provocada x les pluges torrencials amb resultats a vegades catastrofics. a esp solen ser associades al fenomen de gota freda. torrent: curs intermitent q nomes du aigua quan plou torrencialment i la resta de l'any el seu llit o rambla esta sec. a esp es propi de la zona llevantina, balears i canaries. vessant hidrografic: conjunt de conques les aigues de les quals aboquen a la mateixa mar. a esp hi ha tres vessants: cantabric, atlantic i medit.

Entradas relacionadas: