A

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 779 bytes

 
A 1.resum 2.tema,titol. 3 .tesi, arguments.4 parts. (estr.textual, estr.tematica,altres estructures.progresio tematica.) 5. Mots clau i isotopia . C.1 L'ambit d'us.2 tipus de text 3. genere. 4 finalitat. 5 canal.6 codi. 7 referent. 8. varietat linguistica.9.participants.
10. polifonia .11.intertextualitat.(x) 12.pressuposicionsi coneixement enciclopedic.(x) 13.maximes conversacionals. 14.funcions linguistiques dominant. 15.modalitat oracional.16.modalitzacio.(adberbi, perifrasis,adjectius,figueres retoriques,impersonalitat).17.mecanismes cohesio lexica.(sinonimia, heperonimia, hiponimia, antonimia, camps lexics- samantics, repeticio) 18.cohesio gramatica: (anafora, catafora, elipsi, dixi, conectors, temps - verbals. estil segmentat estil cohesionat.)

Entradas relacionadas: