AaasadASVKLn

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,59 KB

 

El lèxic és el conjunt de mots que formen una llengua. La lexicologia és la disciplina que estudia l'estructura, la formació i l'organització dels mots. Concretament es fixa en:

 • L'inventari d'unitats lèxiques (els mots), que conté lexemes, morfemes derivatius i formants cultes. Aquesta llista és ampliable en determinades categories i tancada en altres.

 • El conjunt de regles que permeten la formació de mots nous.

 • El conjunt de regles i restriccions que regeixen la combinació de les unitats lèxiques atenent bàsicament al significat. Per exemple, el verb respirar exigeix un agent animat (gos, malalt...); o l'adjectiu bondadós s'ha de referir a un ésser considerat mortal, com ara persona.

 • Els camps lèxics.

El camp lèxic

Un camp lèxic és un conjunt de lexemes de la mateixa categoria gramatical relacionats pel significat i organitzat segons les relacions semàntiques que es poden establir entre les unitats que en formen part.

 • Relacions semàntiques d'inclusió

Les relacions semàntiques d'inclusió són les que pròpiament ordenen les unitats del camp lèxic de més genèriques a més particulars i a la inversa. Al camp lèxic de fruita entre cítric, taronja o mandarina s'establirien diferents relacions:

 • La hiperonímia. Un mot es hiperònim d'un altre, o d'una sèrie de mots, quan el seu significat és més genèric que el dels mots que inclou en la seva capacitat de designació. Fruita es un hiperònim de cítric, de taronja i mandarina. Als diccionaris els hiperònims serveixen per encapçalar definicions.

 • La hiponímia. Un mot és hipònim d'un altre qua el seu significat és més específic. Cítric, per exemple, és un mot hipònim de fruita, i taronja i mandarina ho són del seu hiperònim cítric

 • La cohiponímia. Dos mots són cohipònims quan comparteixen un mateix hiperònim. S'oposen per algun tret semàntic però s'assemblen per la majoria de trets. Taronja i mandarina, són cohipònims.

 • Relacions semàntiques de semblança

Les relacions semàntiques de semblança s'estableixen a l'interior de camps lèxics entre unitats amb un significat similar o idèntic. Aquestes relacions també s'anomenen sinonímia. Hi ha tres tipus:

 • Els sinònims totals són mots intercanviables en tots els contextos i que signifiquen exactament el mateix. Ase/ruc

 • Els sinònims geogràfics o geosinònims són mots que signifiquen exactament el mateix en una o altra varietat geogràfica. Sortir (català general) / eixir (valencià en particular)

 • Els sinònims parcials són mots amb un significat semblant, però amb algun tret distintiu que fa que siguin intercanviables en alguns contextos però no pas en tots. Parlar / xerrar

 • Relacions semàntiques d'oposició

Les relacions semàntiques d'oposició s'estableixen a l'interior dels camps lèxics entre unitats amb un significat contraposat. S'anomena antonímia i trobem tres situacions diferents:

 • Dos mots són antònims complementaris quan l'afirmació de l'un comporta la negació de l'altre, de manera que tots dos junts cobreixen tots els significats possibles. Solter / casat

 • Dos mots són antònims graduals quan l'oposició és polar o gradual i existeixen estadis intermedis entre el que significa l'un i el que expressa l'altre. Entre gran i petit, hi ha mitjà.

 • Dos mots són antònims relacionals quan l'un dóna sentit i raó de ser a l'altre. professorat /alumnat

El camp semàntic

Un camp semàntic és un conjunt de lexemes de diferents categories gramaticals i relacionats pel significat o per l'àmbit o activitat social en què solen aparèixer. Un camp semàntic sol contenir diversos camps lèxics.

Els diccionaris

La lexicografia és la branca aplicada de la lexicologia que s'encarrega de l'elaboració dels diccionaris. A més de recollir par del lèxic de les llengües, són eines que pretenen cobrir determinades necessitats de consulta, les quals es responen amb diferents classes de diccionaris.

 • La macroestructura d'un diccionari és la llista d'entrades que conté i tot allò que hi te a veure, com ara la selecció que justifica aquestes entrades i la seva ordenació.

 • La microestructura d'un diccionari és l'organització de la informació continguda a propòsit de cada paraula recollida segons la finalitat del diccionari: informació gramatical, informació semàntica, exemples d'ús i compostos sintagmàtics que tinguin el mot com a element nuclear.

Entradas relacionadas: