Acomiadament carta formal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,99 KB

 

La carta formal ha estat substituida pels correus electronics, segueix sent un genere important en les relacions privades, comercials i oficials, si la comunicació es formal.Estructura:1-Qui escriu la carta,2-Barcelona dia mes i any,3-A qui va dirigida,4-Objecte,5-Distingida,benvolguda senyora,6-informació,7-acomiadament,8-signatura.

El currículum es un document on consten les dades necessaries per a discernir la idoneitat d'un candidat per accedir a un lloc de treball.Es posen dades personals(nom,lloc i data d naix.,DNI,adreça,telefon,correu electronic.),formació( títols oficials,cursos,experiencia professional,dades complementaries i idiomes).

La solicitud es un document adreçat a l'Administració, on s'exposen una situació i demanem quelcom.Estructura:1-Dades personals,2-exposició dels motius,3-petició,4-data,5-signatura,6-destinatari.

Subordinades substantives.De subjecte(això,aquelles coses) si el verb no canvia es subjecte,de OD (allò,ho,això),de OI (introduida per "a",subst. Per li,els,les..),Compl. Regim verbal(prep imprescindible pel significat del verb), de CN (pronom demostratiu neutres),de Adj.( complement adjectiu),de CC, de Atribut (ser estar o semblar).Les preposicions cauen davant la conjunció que, si substituim per el qual i no sona bé es conjunció.La preposició EN  es canvia per A/DE.

Entradas relacionadas: