Acomiadaments formals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 
TEMA 2

EL Currículum*:

Es un document que serveix de presentació a una persona per obtenir un lloc de treball,una beca,un ajut,un premi,etc.

-DADES PERSONALS*:

Cal fer-hi constar nomes les dades que siguin rellevants i necessaries(nom i cognoms,DNI,lloc i data de naixement,adreça postal i electronica,telefon de contacte,fix i mobil).

-Formació*:

Cal incloure-hi els estudis realitzats i els títols obtinguts(cal indicar el nom de l'escola,l'academia o la universitat i els anys en que es van cursar).

-EXPERIENCIA PROFESSIONAL*:

S'han de concretar les feines i els carrecs que s'han ocupat anteriorment en les diferents empreses.

-DADES COMPLEMENTARIES*:

S'hi pot fer constar tot allo que pugui ser d'interes per a l'empressa o institució a la qual s'envia el curiculum.

-DATA I SIGNATURA:

A l'hora de redactar el currículum cal tenir cura dels aspectes formals.El text ha d'estar escrit amb ordinador i impres en un full de mida DIN A4 en una sola cara.

Entradas relacionadas: