Acomiadaments formals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,74 KB

 

EL CURRíCULUM

per redactar un corriculum

1r de manara clara i mayuscula - nom, títol i (lloc de treball q es vol ocupa)

després hi han una serie de apartats:

- Dades personals nomes dades rellevants i necessàries

(nom, cognoms, DNI, data i lloc naixament, adreça, correu, telefon i mobil)

- Formació incloure estudis realitzats i els títols obtinguts (posar nom academia i anys)

- Experiència professional s'han de concretar les feines i els càrrecs que s'han ocupat

anteriorment en les diferents empreses.

- dades complementàries tot allò que pugui ser d'interès per a l'empresa o intitució

a la qual s'envia el currículum (idiomes, carnet conduir, coneixements, assistencia a

congresoss, treballs d'investigació, persones que poden donar bones referències...)

- data i signatura a l'hora de redactar-lo cal tenir cura dels aspectes formals. El text

ha d'estar escrit amb ordenador i imprès en un full de mida DIN A4 en una sola cara

cal acompanyar-lo de documents que acreditin que les dades personals son certes.

Entradas relacionadas: