Activitats pil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,58 KB

 
Descripció dels principals programes:PIL
1. Bases que garanteixen lèxit.
a) Proposta coherent, continua, adequada i planificada fins a 2n Primària.
b) Tractament específic descollida inicial:
- Augmentat el recursos no lingüístics.
- Comunicacions interactives.
- Delimitar el context físic.
- Programar situacions que arborescent la conversa.
- Ampliar el treball e la L2 oral a cada activitat i àrea.
c) Presentar la llengua escrita i descobrir-ne la funcionalitat.
d) Intentar que lambient escolar es catalanitze.
2.Situacions comunicatives i contextos funcionals
a) la intervenció del mestre es concreta en:
- Lajuda a lorganització del continguts.
- Lús dincentives motivacionals i extensionals.
- Utilització de retroaccions i comprovacions.
- Seguiment del procés i dificultats.
b) Trets (característiques) de les activitats.
- El context estacional.
- El tipus dintercanvi verbal.
- Dinàmica dinteracció i diàleg.
c) Tipus dactivitats:
- El hàbits i lorganització de laula.
- Les qüestions personal dels alumnes.
- El treball de projectes.
- Els jocs en petit i gran grup.
- Les imatges.
- Els contes i llegendes.
- Els titelles i personatges populars.
- Les cançons.Descripció del principals programes:PELP (PEV)
1. Tractamen escolar de les llengües.
- La L1 (minoritzada) és la llengua bàsica descolarització inicial i diniciació a la llengua escrita.
1. La introducció oral de la llengua estrangera (Le) coincideix amb el tercer nivell de Primària (també abans, en el que sanomena Programa de Llengües Integrades).
2. Tractamen de la L1.
2.1. Ha destar basat en una valoració molt positiva de la L1 a casa i a lescola.
2.2. Cal establir una separació de contextos daprenentatge de laltra llengua, a través de programacions, activitats i materials diferents.
2.3. Cal oferir un Març interactiu afavoridor de laprenentatge autònom, funcional i comunicatiu.
2.4. Les tasques i els models textuals proposats han destar atents a la realitat de lentorn social i cultural del país.
2.5. Convé oferir i usar material reals, textos orals i escrits Ç(envasos, publicitat, revistes...) en L1.
2.6. Laprenentatge de lestàndard oral i escrit i lés adequat al registre formal ha de configurar una de les tasques principals a aconseguir.
2.7. El treball en les àrees diferents.
2.8. Laprofitament els textos orals i escrits del mèdic (lestàndard).
2.9 Aprendre a actuar en contextos comunicatius interlingüístics sense abandonar la L1.
2.10. Cal primer les activitats que:
- Permeten el treball col·laboratiu i la interacció participativa.
-Integren les destreses receptives i les productives.
-Inclouen tasques o projectes negociats i assumits per tots.
-Aconseguesquen un resultat interessants, útil o bell (bonito).
-Impliquen un treball d0obervació, informació, replega personal de dades, documentació i reelaboració dels materials.

Entradas relacionadas: