Adequació coherència cohesió

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 

EMOTIVA: Adquireix protagonisme quan es destaquen l'expressió de l'actitud o els sentiments de l'emissor.

CONATIVA: Predomina quan es produeix una crida al receptor perquè actuí en un determinat sentit.
POÈTICA: És pròpia d'una comunicació en què es pretén crear un missatge amb una intenció estètica.
REFERENCIAL: Prioritaria quan la comunicació es focalitza sobre algun aspecte del context o de la realitat.
METALINGÜISTICA: Quan es vol aclarir alguna qüestió relacionada amb el codi lingüistic que s'està fent servir.
FÀTICA: Serveix per a assegurar el funcionament del canal de comunicació.


ADEQUACIÓ:
-Nivell de formalitat adient .
-Tipus de text adientamb la intenció comunicativa.
COHESIÓ:
-Bona travació
-Referencia als elements anteriors
-Pauses i l'entonació/signes de puntuació
-Connectors ben utilitzats
COHERÈNCIA:
-Informació ben organitzada
-Seleccionar les idees del text
-Organitzar les idees.
CORRECCIÓ:
-Respecte a les normes gramaticals
-Fonetica i otrogràfia
-Morfologia (terminacions de noms, adjectius i verbs)
-Sintaxi (concordancia, ús correcte de les preposicions)
-Lèxic (mots precisos i evitar els barbarismes)
PRESENTACIÓ
-Marges
-Espais entre línies
-Lletra


Entradas relacionadas: