Adequació, cohesió propietats textuals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 
cohèrencia semàmtica i significació:
-resum -aspectes temàtics:*tema *títol *tòpic *tesi -estructuració:
*interna * textual
adeqüacíó al context:
-àmbit d'ús -tipología textual -finalitat -canal -funcions del llenguatge - modalitat oracional -variació lingüística:*varietat*modalitat*registre*lèxic -veus del discurs
cohesió:
-dixi(jo-aquí-ara):*personal *temporal *espacial -la impersonalitat:*frases impersonals reflexes amb 'se' *frases amb subjecte
general(la gent...) *frases amb verbs impersonals *frases amb verb en plural i snse subjecte-modalització:*epistèmica

*apel.Lativa *valorativa *figures retòriques *signes puntuació
cohesió léxica:-repetició -sinonímia -hiperonímia/hiponímia -antonímia -camp semàntic
cohesió gramatical: referència anafòrica(subst. X pronoms):
-anàfora -catàfora-anàfora extensiva -anàfora per determinació
-elipsis conectors(uneixen els enunciats del text): -d'enumeració
-espaciotemporals - d'adicció -de contrast - de causa-conseq. - de reformulació -d'introductors de tema -d'exemplificació de valoració
valoració personal:(interés del tema tractat,valoració de les idees i els arguments exposats per l'autor,aportació d'alguna nova idea,acompliment de la seva finalita i frase conclusió final:!!

Entradas relacionadas: