Administració

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,86 KB

 

2.)Adopcio de peersonalitat juridica en les societats mercantils

1.-Certificacio Negativa de Denominacio Social: Peque es necesaria? perque la normativa mercantil prohibeix la coincidencia del nom de dues o mes societats, tot i que desenvolupen activitats diferents. on se solicita? En el Registre Mercantil Central/ En la Dirreccio General de l'Institut de Foment l'Economia Social,les cooperatives. Que ha de contenir la sol·licitud?dades personals del solicitant/fins a 3 nomsdiferents per a la societat que s'ha de constituir. Requesits del nom de la soocietat: Pot estar format per les lletres de l'alfabet de qualsevol de les llengües oficials espanyoles/Una societat no pot rebre el nom d'una persona sense el seu consentiment/ el nom ha d'incloure l'abreviatura de la forma juridica adoptada/ No s'autoritzen noms contraris a la llei, a l'ordre public o als bons costums./ La denominacio no pot estar formada, de manera exclusiva, amb el nom d'Espanya les seves comunitats autonomes ni provinvies o municipis./ Es prohibeix les denominacioons que puguin induir a un error amb una altra ja existent en el transit mercantil. Termini i cost: El Registre  emet, en el termini una setmana, el Certificat Negatiu de Denominacio Social i reserva el nom en l'ordre que s'hagi establert/ Aquest certificat ha de ser renovat cada 3 mesos(4 per a cooperatives) caduca als 6 mesos.

2.-Obertura del compte bancari:Cal obrir un compte bancari?Si, per construir algunes societats es necesari un capital minim, disposat en un compte corrent Qui pot obrirel compte?La persona responsable de la societat Un cop obert el compte bancari...El banc emet un certificat de diposit que es lliurara el notari perque es pugui atorgar l'escriptura.

3.Estatuts de la societat: Que son?Constitueixen aquella part de l'escriptura en que s'estableixen les normes que seran d'aplicació en la vida de la societat Quan es redacten? Un cop que l'empresa disposi de local social, ja que aqesta es una informacio que ha de figurar en els estatauts. Quin es el seu contingut minim?-La denominacio de la societat. -L'objecte social que es proposa. -La seva durada. -La data en que comença la seva activitat. -Domicili Social. -Capital Social. -La forma de divisio del capital. -La manera d'orgaitzar l'administracio de la societat.

4.Solicitud de qualificacio del projecte d'estatuts: Qui ha de solicitar?Les societats laborals i les cooperatives.On han de presentar?Devant l'Administracio central o davan l'organ administratiu competent en la seva comunitat autonoma. Quina documentacio han d'aportar?La Certificacio Negativa del Nom, l'acta de l'assamblea constituent, el projecte d'estatuts i la relacio de promotors. Validesa del tramit?15 dies a partir de la seva presentacio.

5.Atorgament d'escriptura publica de constitucio: Que es? Es un acte pel qual els socis fundadors procedeixen a la signatura de l'Escriptura Publica de Constitucio de la Societat. De que consta l'Escriptura?-La identitat del socis. -La voluntat de constituir una societat. -Les aportacions que cada soci realitza. -Els estatuts de la societat. -Organitzacio de l'administracio. -Pactes i condicions dels socis.Termini i cost: el csot estara compres entre el maxim i el minim determinat pel Colegi de Notaris. No hi ha un termini definit.

6.Pagament de l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Juridics Documentats(ITPAJD): Que i quina es la seva quantia? Aquest impost grava la constitucio duna societat. -Ña seva quantia es de l'1% sobre el capital social.On s'abona i quan? Al servei Territorial del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. -S'ha d'abonar posteriorment a l'atorgament de l'escriptura i abans de 30 dies habils.Quin impres s'ha de formalitzar? Impres 600

7.Solicitud del Codi d'identificacio Fiscal:Per a que serveix?Identifica la societat a efectes de les seves relacions amb Hisenda.On se solicita?En l'administracio o delegacio de Agencia Estatal de l'Administracio Tributaria corresponent.Quina documentacio sha de portar?-Impres Model 036 o 037.-Una copia de l'Escriptura de Constitucuio i fotocopia del DNI. -En cas de les cooperatives a mes la solicitud de la qualificacio-classificacio fiscal.Termini:Es disposa dun termini de 30 dies a partir de l'atorgament de l'escriptura. Validesa: El CIF te una validesa de 6 mesos fins que es retira la targeta d'identificacio fiscal definitiva.

8.Inscripcio en registres:On inscriures? En el Registre Mercantil de la provincia Quina documentacio s'ha d'aportar?Original de l'Escriptura de Constitucio despres d'hacer pagat Impost de Transmissions Partimonials. - En cas de les cooperatives han de presentar 3 copies simples. -Les SAL i SLL han d'efectuar previament la inscripcio en el registre de la Direccio General de cooperatives i societats laborals del Departament de treball de la Generalitat.Un cop efectuada la inscripcio...El Registre lliurara l'escriptura en que constaran el tom, foli i full on ha qudat inscrita la societat. termini i cost:S'haura d'efectuar dins del mes següent a l'atorgament de lescriptura, llevat de les Sl i les cooperatives, que ho podran fer en el termini de 2mesos. -La inscripcio en el Registre Mercantil comporta el pagament de les despeses d'honoraris del registrador i de publicitat en el Butlleti Oficial del Registre Mercantil.3.)Tramits de caracter general per ala posada en marxa de l'empresa

1.Tramits en el Ministeri d'Economia i Hisenda: Declaracio d'alta a L'impost sobre Activitats Economiques(IAE): Es un tribut local que grava l'exercici de les activitats empresarials. -Sha de efectuar en un termini de 10 dies habils abans de l'inici de l'activitat i es valida durant un any. S'ha de portar un Impres emplenat del Model 840 i DNI.  Declaracio Censal: Es un resum de la situacio i obligacions fiscals de l'empresa. S'ha de presentar amb ocasio de l'nici, modificacio o cessament de l'activitat. S'ha de efectuar abans de l'inici de l'activitat. S'ha de portar Impres Model 036 o 037, Fotocopia DNI i Añta Impost sobre Activitats Economiques. Presentacio dels llibres a Hisenda: Es una presentacio dels llibres que reflecteixen les diferents operacions empresarials. Unicament son obligatoris per els empresaris individuals en Regim d'Estimacio Directa Simplificada i per als professionals. S'ha de efectuar entre el termini del periode impsositiu i la finalitzacio del termini de presentacio de declaracio de l'impost sobre la Renda de les Persones Fisiques. No es necesari presentar fiscament els llibres (comunicacio segons model).

2.Tramits a l'Ajuntament: Llicencia d'activitats i Instalacions (Acredita que les instalacions de lempresa compleixen amb normativa urbanistica vigent i amb els reglaments tecnics que els puguin ser d'aplicacio). Per a tramitar la Llicencia d'activitats i Instalacions Innocues sa de presentar: -Alta IAE -Contracte d'arrendament o escriptura de propietat local. -DNI del Solicitant. -Memoria descriptiva de l'activitat i del local. -Planols del Local. ´Planol de la situacio del local. -Pressupost de les instalacions. Per tramitar Llicencia d'Activitats i intalacions Qualificades sa de presenta a mes: Projecte de les instalacions signat per un tecnic pompetent i visat pel colegi professional, i relacio de veïns adjacents i afectats. Termini de validesa: Una vegada obtinguda la llicecia es disposa de 6mesos per iniciar lactivitat de l'empresa. Llicencia d'Obres (Necessaria en el cas que calgui que es facin obres en el local en que l'empresa desenvolupara les seves activitats). S'ha de portar: -Pressupost de les pbres, -Planol de l'estat actual i del reformat, -Memoria descriptiva de les obres, -Planol parcelari de la finca en que es trobi situat el local- Es disposa dun termini de 6mesos despres de la concessio de la llicencia per a iniciar les obres.

3. Tràmits en el Ministeri de Treball i Afers Socials: Inscripcio de l'empresa en la Seguretat Social: Es obligatori per a qualsevol empresari que hagi de fer contratacions. S'ha d'afectuar en un termini de abans de l'inici de l'activitat que hagi de desenvolupar l'empresa. S'ha de portar l'Alta dels treballadors en la seguretat Social. -Alta en l'IAE. -Contracte d'associacio a una Mutua d'Accidents de Treball o polissa d'accidents de treballadors concertada amb la Seguretat Social. Alta en el Règim d'Autonoms de la Seguretat Social: Es obligatori per a Empresaris individuals i els seus familiars directes. -Socis de companyies colectives i comanditaries. -Socis de comunitats de bens i societats civils. -Socis administradors o membres d'organs d'administracio de societats mercantils. -Opcional per a socis de cooperatives. S'ha defectuar en un termini de dels 30 dies seguents a l'inici de l'activitat. Sha de portar Alta en l'IAE. DNI del solicitant i DNI del solicitant. Alta en el egim General de la Seguretat Social: Es obligatori per a treballadors per compte d'alti. S'ha defectuar en un termini de abans de l'inici de l'activitat. Sha de aportar Fotocopia del DNI del treballador o document identificatiu en cas d'estranger. Comunicació d'obertura del centre de treball: Es obligatori per a empreses que obrin un centre de treball. S'ha d'efectuar en un termini de 30 dies seguents a l'inici de lactivitat. S'ha de portar dades de l'empresa, del centre de treball de la plantilla i de l'activitat que es desenvolupar. -Llibre de visites per al seu segellament 

4.Tramits davant el Registre Mercantil(registre dels llibres obligatoris en el Registre Mercantil): Documentacio Social: Totes les Societats:LLibres d'actes: hi han de constar els acords de les Juntes Generals (de l?assemblea General) Nomes societats limitades:Llibre de Registre de Socis o de Participacions: Hi constaran la titularitat original de les participacions i les successives transmissions.S'indicara la identitat i domicili del titular. Nomes societats anonimes: Llibre d'accions al Portador: S'hi indicaran les accions emeses de les quals no es coneix el titular. Llibre d'accions Nominatives: Si existeixen aquests tipus d'accions, amb la identitat i el domicili dels successius titulars. Nomes societats cooperatives: LLibre Registre de Socis.- Llibre d'associats. -Llibre Registre de Capital. Documentacio comptable: Llibre Diari: shi anotaran totes les operacions comptables de la societat per odre cronologic. Llibre d'inventaris i Comptes Anuals: Hi figurara el Balaç inicial detallat i es trancriuran trimestarlmet les sumes i els saldos dels balanços de coprovacio.

Entradas relacionadas: