Administració

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,71 KB

 

1. Documents de compravenda:

1.1.La Comanda: Es un document en que es detallen els articles que demanda el client i les condicions en que s'efectuara la compra. Mitjançant la comanda es comunica a l'empresa venedora la voluntat d'adquirir un bé o servei. En algunes ocasions la comanda sera efectuada per l'empresa compradora. Parts: - 1. Identificacio de l'empresa que fa la comanda (Nom, adreça, telefon,fax, adreça electronica i codi d'identificacio fiscal. - 2. Numero de la comanda, lloc i data en què es fa. - 3. Condicions de la comanda (Adreça a la qual s'ha d'enviar el material, Data en que s'ha de lliurar, Condicions del tranport, Forma de pagament (al comptat, mitjançant una lletra de canvi), Descompte: especificar si es d'aplicacio algun descompte - 4. Identificacio de l'empresa a la qual es formula la comanda. - 5.  Especificacio de les mercaderies (Referencia de cada article segons el cataleg, descripcio, quantitat demandada, preu i import. - 6. Signatura de la persona que formula la comanda. - 7. Identificació registral EMPRESA, SL

1.2. L'albarà: Es un document que detalla i justifica el lliurament de mercaderies que s'efectua al clent. Una vegada el venedor ha rebut la comanda, procedeix a preparar les mercaderies per el seu enviament acompanyades de l'albarà corresponent. El lliurament de les mercaderies al client anirà acompanyat per dues copies de l'albara: - Una d'aquestes copies ha de ser signada pel client i tornada al proveïdor per acreditar que s'ha rebut la mercaderia. - L'altre copia sera arxivada per l'empresa compradora. - Una d'aquestes per el seu arxiu en el magatzem en el moment d'acreditar l'enviament. - Una altra perque el Departament de Vendes pugui formalitzar la factura corresponent. Parts: -1. Identificacio de l'empresa venedora - 2. Caracteristiques de l'enviament (data en que s'ha remes, empresa que efectua el tranport, referencia de la comanda a que correspon l'albara, empresa que es fara carrecde la despesa de transport, Domicili del lliurament,) - 3. Identificacio de l'empresa compradora - 4. Detall de l'enviament: Referencia de cada article, desccripcio, article, decripcio, quantitat i import. - 5. LLoc en que el client signara per acreditar el lliurament de les mercaderies i la data en que s'ha dut a terme. - 6. Observacions relatives a l'enviament. Els ports i altres despeses: Quan hi ha una tercera empresa que s'encarrega del transport, l'empresa compradora rebrà tambe una nota de ports que reflecteixi documentalment al servei i el cost.

1.3. La factura; Es un document que acredita legalment la prestació de serveis o la compravenda de mercaderies. Una vegada acceptaa la mercaderia pel comprador, el venedor.. Es obligatori lliurar la factura corresponent per cada lliurament de mercaderies o prestacio de serveis. Parts: - 1. Identificació de l'empresa que efectua la venda (nom i adreça, CIF, dades registrals) - 2. Identificacio del comprador (nom, adreça i CIF) - 3. Numero de la factura i serie a que pertany, en el cas en que hi hagi diverses series, data i localitat en que ha estat expedida, referencia de l'albara amb que es relaciona, Numero de client segons el registre de clients que mantingui l'empresa - 4. Descripcio i referencia dels articles venuts, o dels serveis prestats si s'escau el preu unitari i l'mport. - 5. Descompte aplicat amb la indicacio del percentatge aplicat i l'import. S'ha aplica un descomte del 2% ( IMPORT DEL DESCOMPTE= IMPORT · %Descompte ) - 6. La base imposable es la quantitat sobre la qual es calculara l'import de l'impost en aquest cas es l'IVA ( BASE IMPOSIBLE = IMPORT BRUT - DESCOMPTE + DESPESES)  - 7. IMPOST APLICABLE i tipus impositiu, que sera l'IVA o el Recarrec d'Equivalencia (Import IVA = PREU · 18%) - 8. El Total de la factura es el resultat de sumar la base imposable i l'IVA

1.4 Documents de Pagament:

- El Xec: Es un document mitjançant el qual es dona una ordre de pagament a una entitat financera perque aboni una determinada quantitat de diners a la persona a qui va destinada o que el presenti en el cobrament. Tipus xec: Al portador: S'escriu al portador despres de Pagueu per aquest xec a... Per aquest motiu, es pot pagara qualsevol persona que el presenti en el cobrament. Nominatiu: S'escriu el nom del beneficiari i unicament el pot cobrar ell, que s'haura d'identificar mitjançant un document acreditatiu de la seva identitat Barrat: En els xecs barrats hi ha dues lines paral·leles que els travessen en diagonal a l'nterior de les quals hi pot estar anotada alguna de les expressions següents( banc, i companyia o/i cia. Nomes es poden cobrar mitjançant un abonament en un compte corrent, es a dir, no es pot cobrar en metal·lic. Confirmat: Es un xec en que el banc certifica que les dades del xec conformes i que la quantitat consiganada queda bloejada en el compte corrent pel temps que es fa constar fins que sigui presentat en el cobrament

- Lletra de canvi: Es un document mitjançant el qual una persona (lliurador) ordena pagar a una altra persona (lliurat) en una determinada data (el venciment) una quantitat de diners, normalment per mitjà d'una tercera persona (tenidor). Lliurador (venedor): Es la persona a qui es deu l'mport de la lletra, el que la crea i presenta al lliurat per a la seva acceptacio. LLiurat (comprador): es la persona que accepta la lletra i es compromet a pagar al seu posseidor el dia del seu venciment. Prenedor o tenidor (tomador): Es la persona a l'ordre de la qual ha de ser pagada la lletra i que la cobra en nom del lliurador. Sol ser una entitat financera. Tipus: L'aval: Es una persona que es compromet al pagament de la lletra de canvi en cas que no ho faci el lliurat. L'endós: L'endos es una clausula per la qual el lliurador pot cedir la propietat de la lletra de canvi a una altra persona. En l'operacio d'endos intervenen l'endossant, que es el que transmet la lletra, l'endossatari, que es el que la rep. El protest: Es pot donar el cas que el lliurat es negui a pagar la lletra de canvi al seu venciment, o acceptar-la en el moment de la seva presentació. En aquesta cas, el lliurador haura de fer constar aquesta circumstancia mitjançant un protest. Si no es paga la lletra, ho haura de fer l'avalista. En cas que cap dels dos ho faci, la lletra podra ser protestada i el seu import reclamat per via judicial.

1.5 El rebut: Es un document que acredita el pagamentde la quantitat deguda. Una vegada s'ha efectuat el pagament, l'empresa venedora ha d'emetre el rebut corresponent. Solen anar en talonaris que estan dividits en dues parts: Una d'aquestes es el rebut propiament dit que es lliura per a justificar el pagament, mentre que laltra anomenada matriu, quda en el talonari i serveix de control.1.6. Operacions associades als documents de compravenda.

Empresa compradora:  Comanda: Abans de formalitzar-la s'ha de consultar: - Existencies del producte en el magatzem. - Descripcio del producte. - Tarifa de preus del proveidor. - Fitxa del proveidor en que constin les dades.---> Albarà: Una vegada rebuda la comanda s'ha de compro la comanda s'ha de comprovar que l'albarà qu l'acompanya: - Correspon a la mercaderia rebuda en quantitat i qualitat. - S'adapta a la comanda emesa quant a mercaderia rebuda, preu i condicions de pagament. - Es procedira a la signatura d'una copia que es tornara al proveidor. ---> Factura: Una vegada rebuda la factura l'empresa haurà de:  - Verificar que correspon al proveidor. - Comparar-ne el contingut amb el de l'albara amb el qual esta relacionada. Comprovar que els calculs estan correctament efectuats ---> Pagament: L'empresa ha de: Fer front al compromis contret en la compra quant a quantitats, mitjans de pagament i terminis pactats. ---> Rebut: Ha de comprovar que: - Les dades edl rebut es correspoenen amb el pagament efectuat.

Empresa venedora: Comanda: Una vegada rebuda la nota de comanda s'ha de comprovar: Si compta amb existencies del producte per servir-lo en els termes en que s'esècifiquen. En cas afirmatiu ha de procedir-ne a la preparacio i dur a terme lenviament ---> Albara: La comanda se servira: - Acompanyada de dues copies de l'albara correspoent, una de les quals li sera tornada una vegada signada pel comprador. - Dues copies mes quedaran en el seu poder, una d'aquestes en el magatzem i una altra perque el Departament de Vendes elaboru la factura corresponent. ---> Factura: Una vegada rebut l'albara signat l'enpresa venedora: - Comprovara, a partir de l'albara rebut, que no hi ha cap reclamacio o rectificacio. Si no hi ha cap problema s'elaborara la factura. Si existeix alguna reclamacio s'haura de posae en contacte amb el comprador. ---> Pagament: L'empresa ha de:  Verificar que el pagament i termini amb els termes expressat en  la factura. Rebut: Una vegada verificat el pagament s'elabora el rebut: - on figuraran les carateristiques del pagament i qui l'ha efectuat. - Conservara la matriu del rebut.

2. Els contractes: Es un acord entre dues o mes persones o empresas mitjançant el qual pacten donar, fer  o no fer alguna cosa o prestar algun servei. Tipus: Compravenda: Te la finalitat de fixar les condicions en que el comprador i el venedor han de dur a terme la compravenda d'un determinat be o dret Prestacio de Serveis: Necesitats d'obtenir serveis d'altres emnpreses. Aquest tipus de contracte te elements similars als contractes de compravenda. Subministrament: Les empreses necesiten obtenir diversos submistraments (aguia, gas..) En aquest tipus de contracte el submistrador es compromet a dur a terme una serie de prestacions, amb una continitat fixada. Assegurances: Finalitat de prevenir els riscos derivats de l'activitat de l'empresa. El document que reflecteix el contracte s'anomena polissa d'assegurances. Perque tingui efecte, l'assegurat ha de pagar una quantitat de diners anomenada prima.

2.1. Elements del contracte de compravenda: En un contracte de compravenda podem distingir entre elements personals i materials. Elements: personals: Son elements personals el comprador i el venedor ( Poden contractar les persones majors de 18 anys. Tambe poden contractar els majors de 16 anys pero menors de 18 si estan emancipats. Materials: Son elements materials la cosa objecte del contracte i el preu que se'n paga. El preu es fixxa lliurament entre les parts. A més ha d'estar determinat i ser cert.

2.2. Obligacions del contracte de compravenda: La signatura del contracte de compravenda genera oblicacions, tant per al comprador com per al venedor. Parts: Data en que se celebra el contracte. Identificacio de les parts contractants, exposicio dels motius pels quals es duu a terme el contracte, clausules, tambe anomenades pactes, en que es defineixen les condicions en les quals es duu a terme la compravenda, firma autografa de les parts contractants.

Entradas relacionadas: