Adsorció, absorció + destilació

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,36 KB

 

1) El pas de líquid a vapor és anomenat vaporització i pot donar-se només a la superfície del líquid ( evaporació) o bé a tot el volum ( ebullició). Si escalfem un líquid en un recipient la pressió de vapor anirà augmentant fins que s’iguali a la pressió atmosfèrica. En aquest moment , el vapor s’origina en tota la massa del líquid i s’escapa. És la Ebullició. La temperatura d’ebullició és característica de cada substància però varia segons la pressió. pressió de vapor depèn de la temperatura i augmenta amb aquesta.

B) Segons la constitució del líquid, com més intenses siguin les forces intermoleculars, més baixa serà la pressió de vapor, i per tant més gran serà la temperatura d’ebullició.

2) És una operació unitària de transferència de matèria on a partir del canvi d’estat líquid a vapor podem separar líquids miscibles amb diferents punts d’ebullició o diferent volatilitat. Consisteix en bullir el líquid (mescla) contingut en un recipient (calderí) i condensar a part els vapors que es van generant. Els vapors condensats són el destil·lat i el líquid que resta a la caldera és diu residu. El component més volàtil de la mescla tendeix a acumular-se al destil·lat, mentre que el component menys volàtil tendeix acumular-se al residu.

1. Termòmetre. 2. Cap de destil·lació 3. Flascó de destil·lació 4. Font de calor 5. Condensador 6. Receptor 7. Adaptador de buit

3) F-V-F-V-V-V

4) a) per arrossegament de vapor// b) conjuntament - per líquids amb temperatures d’ebullició similars // c) per substancies que es poden alterar o degradar a temperatures altes. Al disminuir la pressió, necessitarà una temperatura més moderada per arribar al punt de vaporització.// d) la destil·lació per rectificació - de plats o de rebliment. // e) de aconseguir un bon contacte entre el líquid i el vapor pe tal d’afavorir la transferència de matèria - tipus plats de campanes, perforats, de vàlvules.

 5) Absorció: És coneguda com la dissolució d’un gas en un líquid. S’utilitza al laboratori per preparar alguns reactius comercials com: l’àcid clorhídric i l’amoníac. S’utilitza a la industria per separar o purificar gas k circula en 1 corrent de gasos, s’utilitzen torres d’absorció amb líquids x eliminar els components no desitjats del gas.

 Adsorció: L’adsorció és una operació de separació de substàncies que es realitza en posar en contacte un fluid amb un sòlid adsorbent. Adsorció física, o adsorció Química. S’utilitza a la industria quan s’ha de remoure una substància orgànica que causi color, olor o sabor indesitjable. Ex carbó activat, Gel de sílice, Alúmina, Zeolites, Sepiolites, Terres de diatomees.

Entradas relacionadas: