Adverbis de quantitat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 


L'exposició
-Possibilitats per organitzar-lo
->plantejament d'un problema->pregunta inicial que conte el títol, aporten dades i observacions inicials.
->desenvolupament i solució-> presentant respostes al problema de manera logica i ordenada.
-Característiques del text expositiu.
Textos Expositius neutres i objectius, no opinons personals.
Les oracions son declaratives (af o neg)-> presentar fets o pensaments reals.
Els verbs, presenten d'indicatiu, expressen passat per presentar l'evolució historica.
Predominen els noms
Terminologia, paraules sentit concret en una materia determinada.
Connector i relacions logiques: de causa d'oposició de conseqüència de complementarietat.

Adveribis.
-Els adverbis son paraules invariables, expressen nocions de lloc, temps, manera, quantitat, afirmació, dubte i negació.
->punt de vista morfologic, els adverbis son ivariables
->punt de vista sintactic, adverbis complementen verbs, adjectius, i altres adverbis
->punt de vista semantic, adverbis expressen lloc, temps, manera quantitat dubte o negació i afrimacio.

Lloc ? Aquí, alla ? A la vora, a la dreta.
Temps ? Després abans ? De seguida, al mateix temps
Manera ? Be, maament ? A poc a poc, de pressa
Quantitat ? Mes, poc ? Una mica.
Afirmació ? Si ? En efecte
Dubte ? Potser ? Qui sap
Negació-> no-> no res.

Essa sonora ? Z,S ? Al principi de mot = z Entre consonant i vocal= z Ente vocals= s
Essa sorda ? S,SS ? Al principi de mot = s Entre consonant i vocal= s Ente vocals=ss Al final: s
C,Ç ?Davant e,i = c Davant a,o,u= ç Al final= ç

Entradas relacionadas: