Africat palatal sonor

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 

El fonema es la unitat mínima k la lleng k no té significat

però combinades creen les paraules de la lleng.Fonologi

a:Disciplina lingüística k estableix kin són els elements mí

nims funcionals d'una llengua.Fonètica:estudi de la produ

cció,transmisió i percepció del so.Punt d'aticulació:lloc de

contacte del òrgans de la boca a l'hora de pronunciar un

so consonantic.Mode d'articulació:Manera de com obstr

uïr l'aire en pronunciar un so consonàntic.El So es una so

es 1 realització fònica d'1 fonema.Expiració d l'aire dels

pulmons modificat x vibració o no de les cordes vocals,x

la posició dels òrgans de la boca i x la maneracom surt

l'aire.Africat:So k s'articula en 2 períodes,1 un so oclusiu(

l'aire keda barrat) i un fricatiu(l'aire surt fregant).La sinale

fa uneix en 1 sola sílab 2 vocals en contacte,pertanyents

amots diferents.Sonorització:fenomen F,un fonèma k és s

ord,passa a pronunciarse sonor,pk a continu ia 1 C sonor

Entradas relacionadas: