AGE. Administracion, gestión de empresas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

LA FACTURA: Concepte de facturaÉs el document que justifica i garanteix de forma legal una compravenda o prestació de serveis.Qui emet la factura?Estan obligats a emetre factures els empresaris o professionals que, en el desenvolupament de les seves activitats, lliuren béns o presten serveis.Tipus de facturesFactures completeFactures simplificadesDocuments substitutiusDades que ha de contenir una facturaNúmero i, si s’escau, sèrie. Les factures s’han de numerar de forma correlativa. Si es factura des de centres diferents, es poden establir sèries diferents.Nom i  cognoms de l’emissor, si és una persona física, o raó social, si és una persona jurídica, així com domicili i número d’identificació fiscal (NIF).Nom i cognom del receptor, si és una persona física , o raó social, si és una persona jurídica, així com domicili i número d’identificació fiscal (NIF).Descripció dels béns o serveis objecte de la factura.Contraprestació total de l’operació i altres dades necessàries per al càlcul o base imposable.Tipus d’ IVA i quota.Lloc i data d’emissióLes societats hauran de fer constar a la factura les dades identificatives i la seva inscripció al Registre Mercantil.Si el destinatari és consumidor final, en quin moment es realitzen les factures?En el moment de la realització de l’operacióSi el destinatari és un professional, quan es formalitzarà la factura?En el termini de 30 dies a partir del moment que es realitza l’operació , o de l’últim dia del mes o període en que s’incloguin en una factura totes les operacions realitzades per a un mateix destinatari. Quants original de factures es poden realitzar? I en quin casos es realitzaran duplicats o còpies?Només es podrà expedir un original de cada factura o document substitutiu, en els casos següents:- Quan concorrin dos destinataris.- En els supòsits de pèrdua de l’original.

Tot i això, es farà constar en cada exemplar l’expressió «duplicat» i la raó de la seva expedició. Per exemple: «Duplicat per pèrdua de l’original».Els empresaris tenen l'obligació de conservar les factures emeses i rebudes, podries destingir el temps per cada cas?Els empresaris han de conservar les còpies de les factures,tiquets o vals emesos per ells, així com rebuts dels seus proveïdors, durant un termini de 6 anys , Les factures corresponents a compres de béns d’inversió s’hauràn de conservar durant 10 anys., quan es tracti d’adquisicions de terrenys o edificacions , el termini será de 15 anysCom s'obté el Import Brut? L’import brut será el resultat de multiplicar les quantitats de cada article que es factura pel seu preu unitari corresponent.,posteriorment , sumarem els imports amb la finalitat d’obtenir l’import brut.Classes de descomptes?Descomptes en factura:Entre els més utilitzats tenim:Descompte comercialDescompte per volum de compres (rappel)Descompte per prompte pagamentEn què consisteix el descomente comercial?Es concedeix amb la finalitat de promoure els articles o amb motiu d’ofertes,però sempre en funció del producte. Per al seu càlcul,aplicarem sobre l’import brut el percentatge corresponent de descompte. En què consisteix el rappel?

Quan els clients adquireixen grans quantitats de mercaderies, els seus proveïdors els solen concedir un descompte amb la finalitat d’incentivar aquestes compres. Aquest descompte també se sol concedir quan se sobrepassa un determinat volum de compres durant un període de temps. En què consisteix el descompte per prompte pagament?Quan el client efectua el pagament de la compra abans dels terminis habituals, el proveïdor incentiva aquesta situació concedint un descompte.Sol estar relacionat amb el pagament al comptat,encara que aquesta no és una condició indispensable. S’aplicarà sobre l’import líquid que resulti , un cop deduït el descompte comercial i el descompte per volum si s’escau.Càlcul del decompte comercial

Aplicarem sobre l’import brut el percentatge corresponent de descompte.Càlcul del descompte rappelAplicarem sobre l’import brut el porcentatge corresponent del descompteCàlcul del descompte per prompte pagamentS’aplicarà sobre l’import líquid que resulti, un cop deduït l’import el descompte comercial i el descompte per volum , si s’escauQue suposen les despeses en una factura? Tipus de despesesUn increment de l’import total. Ports, assegurançes i envasos i embalatgesEn que consisteix l’assegurança d’una mercadería?Cobrir els posibles riscs que puguin sofrir les mercaderies durant la realització del portCom s’obté la base imposable de l’IVA en una factura?Un cop aplicats els descomptes i les despesesTipus d’IVAGeneral, reduït o supereduïtCom es calcula el import total d’una factura?Es sumaren a la base imposable i obtindrem l’import total de la factura

 

Entradas relacionadas: