L’Ajuntament: Organització municipal. L’Alcalde, els regidors delegats, la Junta de Govern, el Ple: competències que exerceixen

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 

Atribucions del batle: Dirigir la policia municipal, Representar l’ajuntament, Contractar obres Menors, Exercir la direcció superior del personal de la corporació.

Destitució del Batle: L’alcalde pot ser destituït del càrrec: mitjançant una moció de censura Adoptada per la majoria absoluta dels regidors. A la moció s’hi ha d’incloure El nom del candidat proposat per alcalde, que quedarà proclamat en cas q la Moció prosperi.

Els tinents del Batle: son els regidors, nomenats pel batle, als quals els pertoca de Substituirlo seguint el seu ordre de nomenament. En casos d’absència, Malaltia O Impediment q l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions. Així Com: dur a terme les funcions de batle en els supòsits de vacant a l’alcaldia Fins que el nou batle prengui possessió.

El ple municipal: Es l’òrgan municipal integrat per tots els regidors i presidit pel batle. El Nombre de regidors que s’hagin d’elegir per a cada ajuntament depèn de la Població del terme municipal

Atribucions del Ple:Elegir i destituir el batle, Aprovar el reglament orgànic i les ordenances Municipals, Aprovar els plans urbanístics.

La junta de Govern local: esta integrada pel batle i un nombre de regidors no superior a un Terç el seu nombre legal, nomenats i separats lliurament pel batle. Només n’hi Ha en municipis de més de 5000 habitants, o en els de menys quan així ho Estableixi el Ple.

Les atribucions De la Junta de Govern son: L’assistència permanent al batle I Les atribucions Que el batle i el ple li deleguin. 

Entradas relacionadas: