Al literacio

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

 
poesia : genere literari , generalment envers mitjançant el qual un autor expressa estats d'anim , emocions , i sentimients d'una manera estética Les lleis de la mètrica : metre :  només s'ha de compta fins l'ultima sil.Laba tònicaRima repetició  total o parcial de sons a final de vers. consonant : coincidència de sons a partir de l'ultima silaba tònica asonant coincidència de sons a partir de l'ultima silaba tònica nomes es vocalica Ritme: s'aconsegueix amb la convinacio de sil.Labas tòniques i àtones Recursos fònics : al.Literació : repetició d'un mateix so en un vers(com feix de canyes) paranomasia:  presencia de dos mots que es pronuncien igual o semblan (fix-fit) Onomatopeya :imitació de sons reals Recursos morfosintactics :Anafora : primera paraula del vers que es repeteix .asíndeton : absencia de conjuncions coordinats amb la intenció d'acceleran el ritme de la frase polisíndeton : repetició d'una conjunció per refusar l'expressió. Hiperbaton : alteració de l'ordre logic del elements d'una frase . Paral.Lelisme : repetició de la mateixaa estructura sintactica en diverses frases seguida epítet , quiasme : estructures paral.Leles amb sintagma creuat Recursos semanticscomparació : relació entre dos termes . Metàfora : identificació entre dos termes apartir d'una semblança Personificació : atribució de qualitats humanas a animals o coses  DIERESI : signe gràfic damunt de les vocals i/u , per indicar la u dels grups gu/qu davant de e /i  , per indicar que una i o una u no formen diftong  , quan una i que estroba enmig de dues vocals no fa la funció de consonant. PRONOMS designen éssers o coses sense dir-ne el nom. pronoms personals(funcions): forts- poden fer de subjecte d'una oració / febles - sempre fan de complement verbal. Habilitació : consisteix a canviar de categoria gramatical una paraula , cosa que implica un canvi de significat mots habilitats com a adjectius :  substantiu : habilitat com adjectiu . Verbs: (participi)  habilitat com a adjectiu

Entradas relacionadas: