Ambients literaris de Jaume roig

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,75 KB

 
ISABEL DE VILLENA
Nasqué a Valè ncia com a filla de lescriptor Enrique de Villena. Fou una dona culta,autora d 'una ú nica obra, Vita Christi, escrita per les mon ges del seu c on vent.
La obra relata la vida de Jesucrist , encara que el paper principal el té la Mare de Dé u. Començ a amb el naixement de María i sacaba amb lascensió de la Verge al cel.
La crí tica literaria ha interpretat aquesta reivindicació dels valors de la don a en Vita Christi
com una rè plica al corrent literari de Jaume Roig amb l' obra l ' Espill.
En l ' estil de lobra destaca la naturalitat i la senzillesa d ' un discurs entenedor.

Jordi DE SANT Jordi
Fou un poeta cortesà nascut a Valè ncia. Participà en les companyies militars del rei Alfosns el Magnà nim a Sardenya, Cò rsega i Nà pols caigú e presoner, del qual deriva lepisodi que referí en el poema Preser.
La seua obra consta de dí vuit poemes, de tema amoró s mostra una actitud lí rica mé s sincera i humana. Trobem alguna influè ncia de lamor corté s en els temes, en el tipus de vers i en la llengua que fa servir amb provenç alismes abundants.

Entradas relacionadas: