Anatomia laia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,88 KB

 
Diferencies pel i cabell: cabell es dimplantacio + profunda amb funcio estetica, el cabell nomes el trobem al cuir cabellut i el pel x tot el cos.
ENLLAÇ PEPTIDIC; Unio de dos aminoacids en una sola cadena, es pot trencat amb acids molt forts.
ENLLAÇ D’HIDROGEN: atraccio entre atoms H i O duna mateixa cadena, es pot trencar amb aigua o calor.
ENLLAÇ SALÍ; atoms d’hidrogen i oxigen, enllaç de sofre i atraccio electrica (+i-) +catio i - anió (dos cadenes), es pot trencar amb el Canvi del pH.
ENLLAÇ DISULFUR: dos atoms de sofre( dues cadenes) i es pot trencar am oxidants i reductors.
-ESTRUCTURA DEL CABELL: celules del cortex, glandules de melanina, modula, cortex, cuticula.
LAUNGLA: Es una lamina convexe, dura, traslucida, flexible, que recobreix la part dorsal de les falanges distants dels dits de la ma i peus. S’originen a partir de celules epidermiques i pateix proces de querinitzacio. FUNCIO: Protegir els dits i facilitar les accions de presio. PARTS: cuticula,lunula,lamina unguial,marge lliure, marge unguial, tercera falange , os i matriu(conjunt de celules q produeixen la lamina unguial).
APARELL CIRCULATORI I SISTEMA LINFATIC:
Aparell circulatori esta format per
el sistema circulatori sanguini i sistema circulatori limfatic.
Sistema circulatori sanguini: esta format per: -el cor (2auricules,2ventricles i 2 valvules) -vasos sanguinis(arteries:condueixen la sang desde el cor a diferents organs i teixits| venes: condueixen la sang cap al cor, procedent de organs i teixits| i capilars: es realitza lintercambi gasos i de substancies entre la sang i teixits)
SanG: teixit liquid de color vermell que circula per els vasos sanguinis impulsada pel cor.formada per plasma i celules (globuls vermells(fuincio: transportar oxigen i dióxido de carboni), globuls blancs (funcio; intervenen en els procesos de defensa de lorganisme) i plaquetes(funcio; intervenen en el proces de coagulacio de la sang) FUNCIONS: Transporta nutrients i oxigen, recull restes x transportar als organ adecuats,regula la temperatura, transport dormones, defensa lorganisme.


FUNCIONAMENT DEL COR: te la capacitat de contraures de forma automatica. Les contraccions fa que funcioni com una bomba que impulsa la sang per tot lorganisme. PARTS DEL COR: auricules dreta i esquerra, ventricles. Es comuniquen a traves de la valvula mitral(auricula i ventricle esquerre) i tricuspide (auricula i ventricle dret)SISTOLE: Moviment de contraccio (sistole auricular, sistole ventricular) DIASTOLE: Moviment de relaxacio(diastole auricular i diastole ventricular).
VENA: poseeixen valvules que impedeixen que la sang sens oxigen retrocedeixo
ARTERIA:sang amb oxigen
PQ UNA VASODILATACIO PRODUEIX SENSACIO DE CALOR? Pq hi circula mes sang que ve de linterior del cos i dona temperatura.
DON PROCEDEIX EL COLOR VERMELL DE LA SANG? De la hemoglobina que esta dins els globuls vermells.
RECORREGUT DUNA MOLECULA DOXIGEN DESDE ELS PULMONS AL COR: es directe, a traves de les venes pulmonars pasa per lauricula esquerra, ventricle dret i va cap a tot el cos.
PQ A LES PERSONES Q ESTAN DE PEU MOLTA ESTONA SELS INFLEN LES CAMES? Pq la sang no circula amb normalitat, la sang venosa li costa circular.
VASOS SANGUINIS CONECTATS A LES AURICULES: Auricula dreta->vena cava i auricula esquerra -> venes pulmonars
VASOS SANGUINIS CONECTATS ALS VENTRICLES: ventricle dret->arteria pulmonar i ventricle esquerre -> arteria aorta.
CIRCUIT PULMONAR: es un circuit tancat x on es mou la sang aixo permet que els pulmons recullin la sang cargada de O2 i en tregui cargada de HO2. Agafa la sang bruta, la neteja i surt per lastre costat neta. Aixi consecutivament.
CIRCUIT GENERAL: circuit de la sang entre el cor i tot l’organisme i de retorn al cor.
RITME CARDIAC: el Cervell controla el moviment dels musculs i en funcio dell el ritme cardiac es mes rapid o mes lent

Entradas relacionadas: