Aparell que mesura la tensió

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 
LES ANECDOTES = és un petitfet particular,curiós,d'història o de la vida íntima d'algú.Una aventura és un fet q s'esdevé inseperadament a algú.
QUAN EXPLICIS UNA ANÈCDOTA:
-situa-la en el context perquè s'entengui bé.(k va pasar, ki va estar...)-Comenta què vas sentir davant la situació. -Narra els fets des del començament fins al final . Afegeiz una valoració personal i raonada de com va anar.
Un text expositiu és aquell amb qè l'emissor vol difondre unes idees concretes amb la intenció d'informar o de convèncer al receptor.
Connectors de casualitat:perquè,ja que,per la qual cosa,atés que, amb motiu de,arran de,a causa de,car...
Connectors de conseqüència:per consegüent,així,doncs,per tant...
Els mots comodí són paraules de significat molt genèric o buides de significat que encaixen a tot arreu i que s'utilitzen quan no se sap recórrer a paraules més precises.
Les paraules que pertanyen a un mateix camp semàntic i que mantenen una relació d'antoníma o de sinoníma parcial poden formar sèries ordenades de gradiacions:demés a menys, de gran a petit...
el complement indirecte (CI) indica qi rep el resultat de l'acció o del fet expressat pel verb. Ex: en Joan dóna galetes al gos -> en Joan li dóna galetes.
registre formals: són més elaborats,s'usen per a qüestions tècniqes,especialitzadores o protocol·làries.
registre científic:és un registre culte adreçat a persones especialitzades en un tema en concret.
registre administratiu i comercial:són textos que representen un nivell alt de formalitat.
registre literari:té un grau molt alt d'elaboració i s'utilitza per distreure,emocionar i fer reflexionar al lector.

en un circuit electric fa falta: -generador -conductor - receptor.
les magnituds electriques son:
el voltatge (V) es mesura en volt
la potencia (P) es mesura en watt
la intensitat (I) es mesura amb amperímetre

la resistencia electrica es la dificultat que oposa qualsevol material.(es mesura en ohms)

la intensitat electrica es la relació que hi ha entre el voltatge i la tensió que hi ha en un cicuit electric.

voltímetre aparell ke ens permet mesurar el voltatge

el polímetre és un aparell amb el que podem mesurar diverses magnituds.

Entradas relacionadas: