10

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 
Les instalacions electriques estan formades per la instalacio d'enllaç i la instalacio interior. La instalacio d'enllaç, uneix la instalacio interior de l'abonat amb l'embrancament o presa general de la xarxa de distribucio publica.
L'embrancament o presa general es la instalacio compresa entre la xarxa de distribucio i la caixa general de proteccio. En el sentit mes ampli s'enten com el punt de lliurament d'energia electrica per part de la companyia subministradora a l'edifici receptor
La instalacio d'enllaç
Es formada per la caixa general de proteccio, la linia general d'alimentacio, la centralitzacio de comptadors i la linia de derivacio individual.
- Caixa general de proteccio: es la caixa que allotja els elements de proteccio, els fusibles, de la linia general d'alimentacio. Es coloca a l'exterior de l'edifici.
- Linia general d'alimentacio: uneix la caixa general de proteccio amb la centralitzacio de comptadors de l'edifici.
- Centralitzacio de comptadors:es el conjunt de comptadors, juntament amb els elements de proteccio i conexio de les derivacions individuals, instalats en moduls aillants prefabricats, alimentats per una linia general d'alimentacio.
Els comptadors son els aparells destinats a mesurar l'energia electrica consumida per l'abonat.
- La derivacio individual. Es la linia electrica que uneix l'equip de comptatge amb els aparells del quadre de comandament i proteccio de la instalacio interior. Les destinades a habitatges estan formades per una linia monofasica amb 3 conductors (fase,neutre i proteccio) i les destinades a locals industrials o comercials, normalment, estan formades per una linia trifasica amb 5 conductors (3 fases, neutre i proteccio).
La instalacio interior
La instalacio interior esta formada pel quadre de comandament i proteccio, pels circuits d'alimentacio dels receptors de l'abonat, i pel circuit de connexio a terra. En funcio del tipus de subministrament podem parlar d'instalacions domestiques, industrials i de locals de concurrencia publica.

Entradas relacionadas: