11

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
L'avaluacio dels recursos eolics d'una zona determinada, juntament amb les condicions d'acces i la proximitat de linies de transport i centres de consum, es un factor clau en la determinacio de la ubicacio d'un parc eolic.
Centrals geotermiques
S'enten per energia geotermica aquella part de l'energia intrinseca de la Terra que es manifesta en forma de calor.
Per terme mitja, la temperatura augmenta uns 3ºC cada 100 m de profunditat. Aquest fenomen, anomenat gradient geotermic, se suposa que pot variar a grans profunditats, ja que en cas de mantenir-se se superarien els 20 000 ºC al centre de la Terra i, en canvim s'ha calculat que la seva temperatura es, aproximadament, de 6000 ºC.
D'altra banda existeixen una serie d'indrets on el flux calorific arriba a ser fins a deu o quinze vegades mes elevat: son les anomenades anomalies geotermiques. Segons aqest fenomen, a profunditats entre els 1000 i els 2000 m es troben temperatures de 200 a 400 ºC, quan el mes normal seria trobar-ne de 40 a 80 ºC.
Les
condicions geologiques qe dterminen l'existencia d'un jaciment geotermic son:
- Presencia a profunditat adient, entre 1000 i 2000m de roques poroses i permeables (aquifer) que permetin l'acumulacio i circulacio de fluids (vapor, aigua, gas). En tots els casos, l'aigua o el vapor prove d'aigues de pluja infiltrades.
- Un flux de calor normal o anormal que escalfi l'aquifer. Aquest flux prove del magma (massa fluida d'elevada temperatura, formada basicament per silicats).
- Existencia d'una capa impermeable, per exemple argila. que actui de cobertor, de manera que s'eviti la dissipacio continua del sistema termal aigua-roca.

En funcio de la temperatura del fluid extret dels jaciments geotermics es consideren d'entalpia o energia alta quan la temperatura es superior als 150 ºC, d'energia mitjana quan la temperatura esta entre 90 i 150ºC, i d'energia baixa si la temperatura del fluid es inferior als 90ºC

Entradas relacionadas: